Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 51

Strona 1 z 3
31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310) (2004/930/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Sektora Akwakultury,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Decyzję Rady 2004/465/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

Artykuł 1 Przedmiot decyzji Niniejsza decyzja ustanawia wysokość wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego Państwa Członkowskiego, poziom wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki przyznawania pomocy na działania, o których mowa w art. 4 decyzji Rady (WE) nr 2004/465.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa Członkowskie przedłożyły Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane z realizacją takich programów.

Artykuł 2 Elektroniczne urządzenia lokalizacyjne 1. Wydatki poniesione w związku z zakupem i zamontowaniem na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych umożliwiających ośrodkom monitorowania rybołówstwa monitorowanie statków na odległość za pośrednictwem systemu monitorowania statków (VMS) kwalifikują się do uzyskania maksymalnego wkładu finansowego w wysokości 4 500 EUR na jeden statek w granicach określonych w załączniku I.

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 4 decyzji Rady (WE) nr 2004/465 mogą kwalifikować się do finansowania przez Wspólnotę.

(3)

Właściwym jest ustalenie maksymalnej wysokości wkładu Wspólnoty w kwalifikowalne wydatki każdego Państwa Członkowskiego w roku 2004 w ramach pomocy przewidzianej na działania określone w art. 4 decyzji Rady (WE) nr 2004/465, jak również ustalenie poziomu wkładu Wspólnoty w takie działania oraz warunki, na jakich ma nastąpić zwrot wydatków krajowych przez Wspólnotę.

2. W ramach limitu 4 500 EUR przewidzianego w ust. 1 wkład finansowy Wspólnoty dla pierwszego 1 500 EUR kwalifikowalnych wydatków wynosi 100 %.

(4)

Zgodnie z art. 8 decyzji Rady (WE) nr 2004/465 Państwa Członkowskie zobowiązane są asygnować wydatki w okresie 12 miesięcy od końca roku, w którym zostały zawiadomione o niniejszej decyzji. Państwa Członkowskie zobowiązane są również do przestrzegania przepisów powyższej decyzji w odniesieniu do rozpoczęcia projektów oraz przedkładania wniosków o refundację.

3. Wkład finansowy Wspólnoty dla kwalifikowalnych wydatków zawierających się w kwocie 1 500–4 500 EUR na jeden statek stanowi maksymalnie 50 % takich wydatków.

4. Elektroniczne urządzenia lokalizacyjne powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (2).

(2) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.

(1) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 36.

L 396/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

Artykuł 3 Nowe technologie i sieci informatyczne Wydatki na zakup, instalację oraz pomoc techniczną, jak również wydatki na technologie komputerowe oraz zakładanie sieci informatycznych w celu zapewnienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w ramach monitorowania, kontroli i nadzoru działalności w zakresie rybołówstwa kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 50% kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L396 - 61 z 200431.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinshasa/1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL Kinshasa

 • Dz. U. L396 - 49 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

 • Dz. U. L396 - 47 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L396 - 45 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

 • Dz. U. L396 - 42 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L396 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2279/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L396 - 36 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L396 - 35 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 34 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2276/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 32 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2275/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L396 - 30 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L396 - 28 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

 • Dz. U. L396 - 18 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2272/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

 • Dz. U. L396 - 13 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

 • Dz. U. L396 - 4 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

 • Dz. U. L396 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2269/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości połowowych gatunków głębinowych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły w 2004 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.