Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

Data ogłoszenia:2005-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 1

Strona 1 z 3
20.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

szczonych w załącznikach A, B oraz C do tego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (1), w szczególności jego art. 45,

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Iralndii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo i Irlandia będą uczestniczyć w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, dlatego też niniejsze rozporządzenie nie jest dla niej wiążące i nie ma zastosowania.

(1)

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 wymieniono przyjęte w krajowym prawodawstwie Państw Członkowskich nazwy postępowań i zarządców, do których rozporządzenie to ma zastosowanie. Załącznik A do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz postępowań upadłościowych, o których mowa w art. 2 lit. a) rozporządzenia. Załącznik B do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz postępowań likwidacyjnych, o których mowa w art. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, a załącznik C zawiera wykaz zarządców, o których mowa w art. 2 lit. b) rozporządzenia.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1346/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1346/2000 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Załączniki A, B oraz C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 zostały zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r., tak aby obejmowały postępowania upadłościowe i likwidacyjne oraz zarządców z nowych Państw Członkowskich.

1) Załącznik A zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 Belgia, Hiszpania, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Austria, Polska, Portugalia oraz Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o zmianach w wykazach zamie-

2) Załącznik B zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

3) Załącznik C zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

L 100/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

20.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/3

ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK A

Postępowania upadłościowe, o których mowa w art. 2 lit. a) BELGIË/BELGIQUE — — — — — — Het faillissement/La faillite Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé ą l’article 8 de la loi sur les faillites — Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution — Company examinership ITALIA — — — — Fallimento Concordato preventivo Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria

ČESKÁ REPUBLIKA — Konkurs — Nucené vyrovnání — Vyrovnání DEUTSCHLAND — — — — Das Das Das Das Konkursverfahren gerichtliche Vergleichsverfahren Gesamtvollstreckungsverfahren Insolvenzverfahren

ΚΥΠΡΟΣ — — — — — — Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος Εκούσια εκκαθάριση από μέλη Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA — Bankrots — Izlīgums — Sanācija LIETUVA — įmonės restruktūrizavimo byla — įmonės bankroto byla — įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka LUXEMBOURG — — — — Faillite Gestion contrôlée Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif) Régime spécial de liquidation du notariat

EESTI — Pankrotimenetlus ΕΛΛΑΣ — Η πτώχευση — Η ειδική εκκαθάριση — Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 54 z 200520.4.2005

  Decyzja Rady 2005/316/WPZiB z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 46 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893) (1)

 • Dz. U. L100 - 26 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca pomocy udzielonej przez Francję na rzecz Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Pomoc państwa C 34/03 (ex N 728/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3350) (1)

 • Dz. U. L100 - 19 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca wdrożenia pomocy planowanej przez Włochy w celu przeciwdziałania kryzysowi upraw brzoskwiń w Piemoncie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 473)

 • Dz. U. L100 - 17 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 15 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L100 - 11 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L100 - 9 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.