Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2005-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 15

20.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 51 lit. b) akapit drugi i art. 145 lit. c) i d),

mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 394/2005 (3), upoważnia Państwa Członkowskie do zezwolenia na uprawy wtórne na hektarach uprawnionych do dopłat, w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym się 15 sierpnia każdego roku. Stosowna jest zmiana tej daty na wcześniejszą, aby pozwolić na tymczasową uprawę roślin warzywnych w regionach, w których zboże jest zbierane wcześniej ze względów klimatycznych, jak poinformowały Komisję o tym zainteresowane Państwa Członkowskie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

a także mając na uwadze co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu płatności jednolitych, począwszy od 2005 r. Doświadczenia zdobyte przy administracyjnym i operacyjnym wdrażaniu wymienionego systemu na poziomie krajowym pokazały, że w odniesieniu do niektórych kwestii potrzebne są bardziej szczegółowe zasady, a w odniesieniu do innych kwestii istniejące zasady wymagają wyjaśnienia i dostosowania.

Ze względu na to, że rozporządzenie (WE) 795/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r., stosowne jest, aby przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu były stosowane wstecznie od tej samej daty.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 stanowi, że datę początku okresu dziesięciu miesięcy, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, wyznaczają dla rolników indywidualnych Państwa Członkowskie w okresie, który zostanie określony między dniem 1 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku w ramach systemu płatności jednolitych a dniem 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, lub w wyznaczonym okresie pozostawiają wybór rolnikowi. Stosowne jest zezwolenie rolnikom na większą elastyczność w odniesieniu do ustalania początku okresu dziesięciu miesięcy na poziomie każdej działki, jeżeli uzasadniają to szczególne warunki uprawy.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

(3)

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 864/2004 i

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 394/2005 (Dz.U. L 63 z 10.3.2005, str. 17).

„Jednakże, jeżeli uzasadniają to szczególne warunki uprawy, Państwa Członkowskie mogą upoważnić rolników do wyznaczenia, w trakcie wyznaczonego okresu, o którym mowa w akapicie pierwszym, dwóch różnych dat początku okresu dziesięciu miesięcy w odniesieniu do swoich gospodarstw. Rolnicy, którzy skorzystają z tej możliwości, powinni zaznaczyć swój wybór w odniesieniu do każdej działki we wniosku o dopłaty obok informacji podawanych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.”;

(3) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48.

L 100/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2005

2) dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Artykuł 28a Okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 51 lit. b) rozporządzenia nr 1782/2003 Państwa Członkowskie wymienione w Załączniku są upoważnione do zezwalania na uprawy wtórne na hektarach uprawnionych do dopłat w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym się każdego roku w dniach określonych dla każdego Państwa Członkowskiego w wymienionym Załączniku.”;

3) dodaje się Załącznik o treści Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Państwo Członkowskie

Data

Portugalia Niemcy Austria Dania Włochy

1 marca 15 lipca 30 czerwca 15 lipca 11 czerwca”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 54 z 200520.4.2005

  Decyzja Rady 2005/316/WPZiB z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 46 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893) (1)

 • Dz. U. L100 - 26 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca pomocy udzielonej przez Francję na rzecz Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Pomoc państwa C 34/03 (ex N 728/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3350) (1)

 • Dz. U. L100 - 19 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca wdrożenia pomocy planowanej przez Włochy w celu przeciwdziałania kryzysowi upraw brzoskwiń w Piemoncie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 473)

 • Dz. U. L100 - 17 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 11 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L100 - 9 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.