Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca pomocy udzielonej przez Francję na rzecz Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Pomoc państwa C 34/03 (ex N 728/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3350) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 26

Strona 1 z 18
L 100/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. dotycząca pomocy udzielonej przez Francję na rzecz Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Pomoc państwa C 34/03 (ex N 728/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3350)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/314/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności akapit pierwszy jego art. 88 ust. 2, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 18 listopada 2002 r. i zarejestrowanym tego samego dnia (zwanym dalej „zgłoszeniem”), Francja zawiadomiła Komisję o zamiarze udzielenia pomocy finansowej na rzecz remontowej stoczni okrętowej Compagnie Marseille Réparation (CMR). Sprawa została zarejestrowana pod numerem N 728/02. Pismem z dnia 13 grudnia 2002 r., Komisja zwróciła się do Francji o dodatkowe informacje. Francja odpowiedziała pismem z dnia 6 marca 2003 r., zarejestrowanym 7 marca 2003 r. Pismem z dnia 13 maja 2003 r., Komisja poinformowała Francję o swej decyzji o wszczęciu procedury zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do zgłoszonych środków. Sprawa została zarejestrowana pod numerem C 34/03. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienie uwag dotyczących podejmowanych środków. Francja przekazała swe uwagi pismem z dnia 31 lipca 2003 r., zarejestrowanym 4 sierpnia 2003 r. Nie odnotowano żadnych uwag stron trzecich. Francja dostarczyła dodatkowych informacji pismem z dnia 2 października 2003 r., zarejestrowanym 3 października 2003 r. oraz pismem z dnia 10 października 2003 r., zarejestrowanym tego samego dnia. Komisja zwróciła się z dodatkowymi pytaniami do Francji pismem z dnia 21 listopada 2003 r., na które Francja odpowiedziała pismem z dnia 29 grudnia 2003 r., zarejestrowanym 8 stycznia 2004 r., oraz pismem z 29 stycznia 2004 r., zarejestrowanym tego samego dnia. Komisja zwróciła się z kolejnymi pytaniami pismem z dnia 10 maja 2004 r., na które Francja odpowiedziała pismem z dnia 29 czerwca 2004 r., zarejestrowanym tego samego dnia.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. C 188 z 8.8.2003, str. 2. (2) Patrz: przypis nr 1.

20.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/27

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY

A. Beneficjent

(7)

Beneficjentem pomocy finansowej jest CMR, stoczniowe przedsiębiorstwo remontowe z siedzibą w Marsylii. CMR zostało utworzone 20 czerwca 2002 r. w celu przejęcia aktywów stoczni morskiej w upadłości la Compagnie Marseillaise de Réparations (CMdR). Wcześniej remonty morskie w porcie Marsylia wykonywane były przez trzy przedsiębiorstwa – Marine Technologie, Travofer i CMdR. W roku 1996 stocznie te zatrudniały około 430 osób (310 w CMdR, 70 w Marine Technologie i 50 w Travofer). W roku 1996 CMdR znalazło się w trudnej sytuacji i zostało zmuszone do ogłoszenia upadłości. W trakcie procedury upadłościowej wprowadzony został program socjalny, którego celem była pomoc CMdR w uregulowaniu zobowiązań wynikających z odejścia pracowników na wcześniejsze emerytury oraz z urlopów pomostowych dla części pracowników do czasu przedstawienia oferty przejęcia przedsiębiorstwa. Według Francji plan ten sfinansowany został przez władze publiczne. W 1997 r. CMdR zostało przejęte przez przedsiębiorstwo włoskie Marinvest, które z kolei odsprzedało je w lipcu 2000 r. brytyjskiej grupie Cammell Laird. W tym samym czasie Cammell Laird przejął także pozostałe dwie stocznie remontowe w Marsylii – Marine Technologie i Travofer.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 54 z 200520.4.2005

  Decyzja Rady 2005/316/WPZiB z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 46 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893) (1)

 • Dz. U. L100 - 19 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca wdrożenia pomocy planowanej przez Włochy w celu przeciwdziałania kryzysowi upraw brzoskwiń w Piemoncie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 473)

 • Dz. U. L100 - 17 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 15 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L100 - 11 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L100 - 9 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.