Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 46

Strona 1 z 10
L 100/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.4.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893)

(Wyłącznie włoska wersja językowa jest autentyczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/315/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit 1,

(5)

wana pod numerem N 57/2003. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), a zainteresowane strony zostały wezwane do przedstawienia swoich uwag. Pismem z dnia 23 października 2003 r. władze włoskie złożyły wniosek o przedłużenie terminu na przekazanie swoich uwag. Pismami z dnia 5 listopada i 16 grudnia 2003 r. Komisja, odpowiednio, przyjęła wniosek o przedłużenie i wystosowała ponaglenie. Włochy przedstawiły uwagi pismem z dnia 18 lutego 2004 r., zarejestrowanym w dniu 23 lutego i pismem z dnia 10 września 2004 r., zarejestrowanym w dniu 15 września. Żadna inna zainteresowana strona nie przedstawiła swoich uwag.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU POMOCY

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag zgodnie z ww. artykułami (1) i uwzględniając przekazane uwagi,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. POSTĘPOWANIE (1)

Podstawa prawna

(7)

Dnia 6 marca 2003 r. i dnia 29 marca 2003 r. Komisja otrzymała dwa zgłoszenia dotyczące prolongowania ustawy nr 383 z dnia 18 października 2001 r. w niektórych gminach włoskich dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002.

(2)

Dnia 20 marca 2003 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich o przekazanie informacji dotyczących tego przedłużenia. Władze włoskie dwukrotnie zwróciły się do Komisji o przedłużenie terminu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi – w dniu 2 i 21 maja 2003 r., a następnie wysłały do Komisji notę z datą 10 czerwca 2003 r. Kolejną notę od władz włoskich Komisja otrzymała w dniu 4 lipca 2003 r. Ponieważ wejście w życie systemu pomocy nie podlegało uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję w myśl art. 87 i następnych Traktatu, system został wpisany do rejestru pomocy nienotyfikowanych pod numerem NN 58/03.

Artykuł 5 lit. e dekretu z mocą ustawy nr 282 z dnia 24 grudnia 2002 r., wprowadzonego ustawą konwertującą nr 27 z dnia 21 lutego 2003 r., prolonguje przyznawanie korzyści przewidzianych w art. 4 ust. 1 ustawy nr 383 z dnia 18 października 2001 r. wyłącznie na rzecz tych przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002. Artykuł 5 lit. e dekretu z mocą ustawy nr 282 z dnia 24 grudnia 2002 r. stanowił przedmiot wyjaśnień udzielonych przez włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów w formie okólnika Agencji Dochodów nr 43/E z dnia 31 lipca 2003 r. Gminy objęte pomocą znajdują się na obszarach wskazanych w następujących dokumentach: — rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r., zawierające przepisy dotyczące ogłoszenia stanu wyjątkowego w związku z poważnymi zjawiskami erupcji związanymi z aktywnością wulkanu Etna i zjawiskami sejsmicznymi na terenie prowincji Katania; — rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2002 r. zawierające przepisy dotyczące ogłoszenia stanu wyjątkowego w związku z poważnymi zjawiskami sejsmicznymi, które miały miejsce w dniu 31 października 2002 r. na terenie prowincji Campobasso;

(3)

(4)

Pismem z dnia 17 września 2003 r. Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do przedmiotowych środków. Sprawa została zarejestro-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 54 z 200520.4.2005

  Decyzja Rady 2005/316/WPZiB z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 26 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca pomocy udzielonej przez Francję na rzecz Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Pomoc państwa C 34/03 (ex N 728/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3350) (1)

 • Dz. U. L100 - 19 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca wdrożenia pomocy planowanej przez Włochy w celu przeciwdziałania kryzysowi upraw brzoskwiń w Piemoncie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 473)

 • Dz. U. L100 - 17 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 15 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L100 - 11 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L100 - 9 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.