Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 10

Strona 1 z 2
L 101/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przeglądu rozporządzenia Rady (EWG) nr 4056/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego (4), po którym bardziej istotne zmiany mogą okazać się konieczne.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 479/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1), a w szczególności jego art. 1,

(4)

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Porozumień Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej,

(5)

W szczególności rozporządzenie (WE) nr 823/2000 przewiduje, że porozumienia ustanawiające konsorcjum muszą dawać członkom prawo do wycofania się z konsorcjum bez finansowej lub innej kary, z zastrzeżeniem pewnych warunków dotyczących okresu wypowiedzenia. Z praktyki wynika, że interpretacja tego przepisu jest niejasna w przypadku, gdy data wejścia w życie porozumienia jest wcześniejsza niż data faktycznego rozpoczęcia świadczenia usługi, np. gdy statki nie są dostępne lub nadal są w budowie. Taka sytuacja powinna być zatem regulowana przepisami szczegółowymi.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2000 (3) przewiduje dla konsorcjów żeglugi linowej ogólne wyłączenie od zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 Traktatu, z zastrzeżeniem pewnych warunków.

Uzasadnione są starania konsorcjów o zabezpieczenie nowych inwestycji dokonywanych w ramach świadczonych usług. Dlatego też możliwość zawarcia „klauzuli o niewycofywaniu się” przez strony porozumienia ustanawiającego konsorcjum powinna również dotyczyć sytuacji, w których strony istniejącego porozumienia ustanawiającego konsorcjum uzgodniły, że dokonają znacznych nowych inwestycji, a koszty tych inwestycji uzasadniają zawarcie nowej „klauzuli o niewycofywaniu się”.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 823/2000 wygaśnie w dniu 25 kwietnia 2005 r. Z doświadczenia Komisji w stosowaniu tego rozporządzenia wynika, że przyznawanie wyłączenia grupowego konsorcjom jest nadal uzasadnione. Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 823/2000 powinno zostać zatem przedłużone o kolejne pięć lat.

(6)

(3)

Jednakże pod pewnymi względami przepisy rozporządzenia (WE) nr 823/2000 nie są wystarczająco dostosowane do praktyki obecnie stosowanej w branży. Dlatego też właściwym jest wprowadzenie pewnych drobnych zmian po to, aby rozporządzenie (WE) nr 823/2000 lepiej służyło zamierzonemu celowi, do czasu wyników

(1) Dz.U. L 55 z 29.2.1992, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 319 z 23.12.2004, str. 2. (3) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 463/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 23).

Rozporządzenie (WE) nr 823/2000 stanowi, że wyłączenie stosuje się po spełnieniu pewnych warunków obejmujących istnienie skutecznej konkurencji cenowej pomiędzy członkami konferencji, w ramach której działa konsorcjum, ze względu na to, że członkowie są wyraźnie upoważnieni w porozumieniu ustanawiającym konferencję do niezależnego ustalania każdej stawki frachtowej przewidzianej w taryfie konferencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L101 - 14 z 200521.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257) (1)

 • Dz. U. L101 - 12 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L101 - 9 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L101 - 3 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L101 - 1 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.