Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 14

Strona 1 z 3
L 101/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego zmodyfikowanego organizmu „Bt10” w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

genetycznie

(2005/317/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnoty, były prawdopodobnie przywożone do Wspólnoty od 2001 r. i będą prawdopodobnie przywożone w dalszym ciągu. Ponadto władze te poinformowały Komisję, że wyżej wspomniane produkty nie były również zatwierdzone do wprowadzania do obrotu w Stanach Zjednoczonych.

(3)

Artykuł 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (2) w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy przewidują, że żadna genetycznie zmodyfikowana żywność ani pasza nie może zostać wprowadzona do obrotu na rynku Wspólnoty, chyba że jest ona objęta zezwoleniem wydanym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. Artykuł 4 ust. 3 i art. 16 ust. 3 tego samego rozporządzenia stanowią, że nie należy zatwierdzać żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie, chyba że zostało wykazane w sposób właściwy i wystarczający, iż nie wywiera ona szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, nie wprowadza konsumenta lub użytkownika w błąd oraz nie odbiega od żywności lub paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim zakresie, że jej normalne spożycie nie powoduje niekorzystnych skutków odżywczych dla ludzi lub zwierząt. Dnia 22 marca 2005 r. władze Stanów Zjednoczonych (zwane dalej władzami USA) poinformowały Komisję, że produkty z kukurydzy zanieczyszczone genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą zwaną „Bt10” (zwane dalej produktami zanieczyszczonymi), które nie zostały zatwierdzone do wprowadzenia do obrotu na rynku

Bez uszczerbku dla zobowiązań kontrolnych Państw Członkowskich środki, które zostaną podjęte w odniesieniu do prawdopodobnego przywozu zanieczyszczonych produktów, powinny podlegać kompleksowemu i wspólnemu podejściu pozwalającemu na podjęcie szybkich i skutecznych działań oraz uniknięcie zasadniczych różnic między Państwami Członkowskimi w sposobie podejścia do sytuacji. Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnotowych środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i paszy przywożonych z kraju trzeciego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być wystarczająco objęte za pomocą środków podjętych przez dane Państwa Członkowskie. Pomimo że w grudniu 2004 r. firma Syngenta, która stworzyła genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę „Bt10”, przekazała informacje o zanieczyszczeniu produktów władzom USA, ani ona, ani władze USA nie dostarczyły żadnych danych umożliwiających dokonanie oceny bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy „Bt10” przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej Urzędem) zgodnie z normami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003. Według Urzędu (3) brak takich informacji sprawia, że bezpieczeństwo „Bt10” należy jeszcze potwierdzić.

(4)

(5)

(2)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4). (2) Dz.U. L 268, 18.10.2003, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L101 - 12 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L101 - 10 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L101 - 3 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L101 - 1 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.