Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 17 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 17 - Strona 3

Strona 3 z 3

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/19

Wersja szwedzka Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

nionych eksporterów” został przyznany w ramach umów preferencyjnych lub autonomicznych uzgodnień stosowanych pomiędzy nimi, o ile: a) takie postanowienie jest również przewidziane w umowie zawartej przed dniem przystąpienia pomiędzy Szwajcarią a Wspólnotą; oraz b) upoważnieni eksporterzy stosują obowiązujące na mocy tej umowy. reguły pochodzenia

.............................................................................................................................................. (3) (Miejscowość i data) .............................................................................................................................................. (4) (Podpis eksportera oraz nazwisko osoby podpisującej deklarację muszą być czytelne)

___________

(1) W przypadku gdy deklaracja na fakturze sporządzana jest przez upoważnionego eksportera, w tym miejscu należy wpisać numer autoryzacji upoważnionego eksportera. W przypadku gdy deklaracja na fakturze nie jest sporządzana przez upoważnionego eksportera, należy pominąć słowa w nawiasach bądź też pozostawić puste miejsce. (2) Należy wskazać pochodzenie produktu. W przypadku gdy deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi wyraźnie wskazać je w dokumencie, na którym sporządza się deklarację poprzez wpisanie symbolu »CM«. (3) Wskazania te można pominąć, jeżeli informacje zawarte są w samym dokumencie. (4) W przypadkach gdy nie wymaga się podpisu eksportera, wyłączenie podpisu oznacza również wyłączenie nazwiska osoby podpisującej”.

Upoważnienia te są zastępowane najpóźniej w terminie jednego roku po dniu przystąpienia przez nowe upoważnienia wystawione zgodnie z warunkami umowy. 3. Wnioski dotyczące ponownej legalizacji dowodów pochodzenia wystawionych na mocy umów preferencyjnych lub autonomicznych uzgodnień, o których mowa w powyższych ust. 1 i 2, są zatwierdzane przez właściwe władze celne Szwajcarii lub Państw Członkowskich na okres trzech lat po wystawieniu danego dowodu pochodzenia i mogą być wystawione przez te władze na okres trzech lat po zatwierdzeniu dowodu pochodzenia złożonego tym władzom na potwierdzenie zgłoszenia przywozowego. Artykuł 3 Towary w tranzycie 1. Postanowienia umowy mogą być stosowane w odniesieniu do towarów wywożonych albo ze Szwajcarii do jednego z nowych Państw Członkowskich, albo z jednego z nowych Państw Członkowskich do Szwajcarii, które to towary odpowiadają warunkom przewidzianym w protokole nr 3 oraz które w dniu przystąpienia znajdują się albo w tranzycie, albo są czasowo składowane w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym w Szwajcarii lub w tym nowym Państwie Członkowskim. 2. Traktowanie preferencyjne można przyznać w takich przypadkach pod warunkiem złożenia władzom celnym państwa przywozu, w terminie czterech miesięcy od dnia przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez władze celne państwa wywozu.

Sekcja II Przepisy przejściowe Artykuł 2 Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna 1. Dowody pochodzenia właściwie wystawione przez Szwajcarię lub przez nowe Państwo Członkowskie w ramach umów preferencyjnych lub autonomicznych uzgodnień zastosowanych pomiędzy nimi są zatwierdzane w odpowiednich krajach, o ile: a) nabycie takiego pochodzenia oznacza przyznanie preferencyjnego traktowania taryfowego na podstawie preferencyjnych środków taryfowych zawartych w umowie; b) dowód pochodzenia i dokumenty przewozowe zostały wystawione najpóźniej na dzień przed przystąpieniem; c) dowód pochodzenia zostanie złożony władzom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia. W przypadku gdy towary zostały zgłoszone do przywozu w Szwajcarii lub w nowym Państwie Członkowskim przed dniem przystąpienia, na mocy umów preferencyjnych lub autonomicznych uzgodnień stosowanych pomiędzy Szwajcarią a danym nowym Państwem Członkowskim w tym czasie, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną na mocy tych umów lub uzgodnień może również zostać zatwierdzony, o ile zostanie przedłożony władzom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia. 2. Szwajcaria i nowe Państwa Członkowskie są upoważnione do zachowania upoważnień, na mocy których status „upoważ-

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Richard WRIGHT

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 17 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 14 z 200521.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257) (1)

 • Dz. U. L101 - 12 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L101 - 10 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L101 - 3 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L101 - 1 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.