Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 17

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 17

Strona 1 z 3
21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/17

DECYZJA NR 2/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej (2005/318/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

2) artykuł 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Na świadectwach przewozowych EUR.1 wystawionych z mocą wsteczną należy zamieścić jedno z następujących wyrażeń: ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SL SK FI SV »EXPEDIDO A POSTERIORI« »VYSTAVENO DODATEČNĚ« »UDSTEDT EFTERFØLGENDE« »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT« »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD« »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ« »ISSUED RETROSPECTIVELY« »DÉLIVRÉ A POSTERIORI« »RILASCIATO A POSTERIORI« »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI« »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS« »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL« »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT« »AFGEGEVEN A POSTERIORI« »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE« »EMITIDO A POSTERIORI« »IZDANO NAKNADNO« »VYSTAVENÉ DODATOČNE« »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN« »UTFÄRDAT I EFTERHAND«”;

uwzględniając Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, uwzględniając protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej, zwany dalej „protokołem nr 3”, w szczególności jego art. 38, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka, w dalszej części zwane „nowymi Państwami Członkowskimi”, przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Handel pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską zwaną dalej „Szwajcarią” regulowany jest, po przystąpieniu, Umową; zaprzestaje się stosowania umów handlowych zawartych pomiędzy Szwajcarią a nowymi Państwami Członkowskimi. Po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich towary pochodzące z tych krajów przywożone do Szwajcarii w ramach Umowy są uznawane za pochodzące ze Wspólnoty. Przystąpienie nowych Państw Członkowskich wymaga pewnych technicznych zmian w treści protokołu nr 3, jak również środków przejściowych, w celu zapewnienia procesu transformacji i zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego. Załącznik IV sekcja 5 Aktu Przystąpienia z 2003 r. przewiduje podobne środki przejściowe i procedury,

(2)

(3)

3) artykuł 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(4)

„2. Na duplikacie wystawionym w ten sposób należy zamieścić jedno z następujących słów: ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL »DUPLICADO« »DUPLIKÁT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAAT« »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ« »DUPLICATE« »DUPLICATA« »DUPLICATO« »DUBLIKĀTS« »DUBLIKATAS« »MÁSODLAT« »DUPLIKAT« »DUPLICAAT« »DUPLIKAT«

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sekcja I Zmiany techniczne w tekście protokołu Artykuł 1 Reguły pochodzenia W protokole nr 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 skreśla się odniesienie do nowych Państw Członkowskich,

L 101/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

PT SL SK FI SV

»SEGUNDA VIA« »DVOJNIK« »DUPLIKÁT« »KAKSOISKAPPALE« »DUPLIKAT«”;

Wersja włoska L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Wersja łotewska Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 14 z 200521.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257) (1)

 • Dz. U. L101 - 12 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L101 - 10 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L101 - 3 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L101 - 1 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.