Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3

Strona 1 z 3
21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 609/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2005 r.

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 101/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

26,07 90,01 239,26

15,19 18,14 17,78 20,96 25,03 24,53 79,34 94,73 92,84 36,23 43,26 42,40 — 31,20 37,26 36,51 — — — 60,62 72,38 70,93 — 18,81 22,46 22,01 52,89 63,16 61,90 226,97 271,01 265,60

784,54 11,20

194,29 107,99

407,87 6 247,69

6 458,32 1 023,06

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

35,97 124,18 330,12

1 082,44 15,45

268,06 148,99

562,75 8 620,02

8 910,63 1 411,53

1.40

Czosnek 0703 20 00

136,13 470,03 1 249,47

4 096,97 58,48

1 014,59 563,92

2 129,97 32 626,33

33 726,26 5 342,57

1.50

Pory ex 0703 90 00

62,17 214,66 570,63

1 871,07 26,71

463,36 257,54

972,75 14 900,28

15 402,62 2 439,92

1.60 1.80

Kalafior 0704 10 00 Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

— 53,54 184,86 491,42

— 1 611,34 23,00

— 399,04 221,79

— 837,72 12 831,93

— 13 264,53 2 101,23

1.90

Brokuly lub kalarepa oleracea. var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

— — —

— — — 3 130,28 44,68

— — — 775,20 430,86

— — — 1 627,40 24 928,08

— — — 25 768,48 4 081,98

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

104,01 359,13 954,66

1.110 1.130

Salata glowiasta 0705 11 00 Marchew ex 0706 10 00

— 32,28 111,46 296,28

— 971,50 13,87

— 240,59 133,72

— 505,07 7 736,55

— 7 997,37 1 266,86

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

90,76 313,38 833,04

2 731,51 38,99

676,44 375,97

1 420,09 21 752,45

22 485,79 3 561,97

1.160

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 101 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L101 - 14 z 200521.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1257) (1)

 • Dz. U. L101 - 12 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L101 - 10 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L101 - 1 z 200521.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.