Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 1

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 139/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. (1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. dotyczące zezwolenia bezterminowego na dodatki paszowe (2) należy włączyć do Porozumienia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już zatwierdzonego dodatku paszowego (3) należy włączyć do Porozumienia. Decyzję Komisji 2004/217/WE z dnia 1 marca 2004 r. przyjmującą wykaz materiałów, którymi obrót i których stosowanie w żywieniu zwierząt jest zakazane (4) należy włączyć do Porozumienia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2004 z dnia 16 marca 2004 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już zatwierdzonego dodatku paszowego (Saccharomyces cerevisiae) (5) należy włączyć do Porozumienia.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

376 z 23.12.2004, str. 17. 47 z 18.2.2004, str. 20. 47 z 18.2.2004, str. 22. 67 z 5.3.2004, str. 31. 79 z 17.3.2004, str. 23.

L 102/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

Decyzja 2004/217/WE uchyla decyzję Komisji 91/516/EWG (1), która jest włączona do Porozumienia i którą w związku z tym należy uchylić na mocy Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) po pkt. 14a (dyrektywa Rady 96/25/WE) dodaje się punkt w brzmieniu: „14b. 32004 D 0217: decyzja Komisji 2004/217/WE z dnia 1 marca 2004 r. przyjmująca wykaz materiałów, którymi obrót i których stosowanie w żywieniu zwierząt jest zakazane (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 31).”; 2) po pkt. 1zj [rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2003] dodaje się punkty w brzmieniu: „1zk. 32004 R 0277: rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. dotyczące zezwolenia bezterminowego na dodatki paszowe (Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 20). 1zl. 32004 R 0278: rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już zatwierdzonego dodatku paszowego (Dz. U. L 47 z 18.2.2004, str. 22). 1zm. 32004 R 0490: rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2004 z dnia 16 marca 2004 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już zatwierdzonego dodatku paszowego (Saccharomyces cerevisiae) (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 23).”; 3) skreśla się tekst w pkt 6 (decyzja Komisji 91/516/EWG). Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 277/2004, 278/2004, 490/2004 i decyzji 2004/217/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 30 października 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzymał wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(1) (*)

Dz.U. L 281 z 9.10.1991, str. 23. Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 102/3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 45 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 160/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L102 - 43 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 41 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 39 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 37 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 35 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 33 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 31 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 29 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 27 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 25 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 23 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 21 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 19 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 15 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 13 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 10 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 8 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 6 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 4 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 0 z 200521.4.2005

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.