Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 10

L 102/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 143/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2004 z dnia 24 września 2004 r. (1) Dyrektywę Komisji 2004/43/WE z dnia 13 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 98/53/WE i dyrektywę 2002/26/WE w odniesieniu do metod pobierania próbek i metod analiz do celów urzędowej kontroli poziomów aflatoksyny i ochratoksyny A w żywności dla niemowląt i małych dzieci (2) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/44/WE z dnia 13 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2002/69/WE ustanawiającą metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i oznaczania dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (3) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/45/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (4) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/47/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 95/45/WE w odniesieniu do mieszanych karotenów [E 160 a (i)] i beta-karotenu [E 160 a (ii)] (5) należy włączyć do Porozumienia. Decyzję Komisji 2004/357/WE z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającą decyzję 1999/217/WE odnośnie rejestru substancji aromatycznych (6) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/46/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 95/31/WE w odniesieniu do E 955 sukralozy i soli aspartamu-acesulfamu E 962 (7) należy włączyć do Porozumienia.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L

64 z 10.3.2005, str. 47. 113 z 20.4.2004, str. 14. 113 z 20.4.2004, str. 17. 113 z 20.4.2004, str. 19. 113 z 20.4.2004, str. 24. 113 z 20.4.2004, str. 28. 114 z 21.4.2004, str. 15.

21.4.2005

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/11

Dyrektywę Komisji 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/642/ EWG w odniesieniu do ustalonych w niej najwyższych dopuszczalnych poziomów dla pozostałości bromopropylatu (1) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się zmiany określone w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty dyrektywy 2004/43/WE, 2004/44/WE, 2004/45/WE, 2004/46/WE, 2004/47/WE i 2004/59/WE oraz decyzji 2004/357/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 października 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszelkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(1) (*)

Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 30. Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 102/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

ZAŁĄCZNIK

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2004

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) do pkt 46a (dyrektywa Komisji 95/31/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0046: dyrektywa Komisji 2004/46/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 114 z 21.4.2004, str. 15).”; 2) do pkt 46b (dyrektywa Komisji 95/45/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0047: dyrektywa Komisji 2004/47/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 24).”; 3) do pkt 54 (dyrektywa Rady 90/642/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0059: dyrektywa Komisji 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 30).”; 4) do pkt 54s (dyrektywa Komisji 98/53/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0043: dyrektywa Komisji 2004/43/WE z dnia 13 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 14).”; 5) do pkt 54v (decyzja Komisji 1999/217/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 D 0357: decyzja Komisji 2004/357/WE z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 28).”; 6) do pkt 54zf (dyrektywa Komisji 96/77/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0045: dyrektywa Komisji 2004/45/WE z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 19).”; 7) do pkt 54zx (dyrektywa Komisji 2002/26/WE) dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32004 L 0043: dyrektywą Komisji 2004/43/WE z dnia 13 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 14).”;

8)

do pkt 54zzc (dyrektywa Komisji 2002/69/WE) dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32004 L 0044: dyrektywą Komisji 2004/44/WE z dnia 13 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 17).”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 45 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 160/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L102 - 43 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 41 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 39 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 37 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 35 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 33 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 31 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 29 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 27 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 25 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 23 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 21 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 19 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 15 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 13 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 8 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 6 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 4 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 1 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 0 z 200521.4.2005

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.