Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 21

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/21

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 148/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym dnia 14 października 2003 r. w Luksemburgu (1). Dyrektywę Komisji 2004/20/WE z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorprofamu jako substancji czynnej (2) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/30/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kwasu benzoesowego, flazasulfuronu i pyraclostrobiny jako substancji czynnych (3) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/58/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/ EWG w celu włączenia alfa-cypermetryny, benalaksylu, bromoksynilu, desmedifamu, joksynilu i fenmedifamu jako substancji czynnych (4) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/60/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/ EWG w celu włączenia chinoksyfenu jako substancji czynnej (5) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/62/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/ EWG w celu włączenia mepanipyrimu jako substancji czynnej (6) należy włączyć do Porozumienia. Dyrektywę Komisji 2004/71/WE z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/ EWG w celu włączenia Pseudomonas chlororaphis jako substancji czynnej (7) należy włączyć do Porozumienia,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L

130 z 29.4.2004, str. 3. 70 z 9.3.2004, str. 32. 77 z 13.3.2004, str. 50. 120 z 24.4.2004, str. 26. 120 z 24.4.2004, str. 39. 125 z 28.4.2004, str. 38. 127 z 29.4.2004, str. 104.

L 102/22

PL

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

Artykuł 1 W pkt 12a (dyrektywa Rady 91/414/WE) rozdziału XV załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0020: dyrektywa Komisji 2004/20/WE z dnia 2 marca 2004 r. (Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 32). — — — — — 32004 L 0030: dyrektywa Komisji 2004/30/WE z dnia 10 marca 2004 r. (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 50). 32004 L 0058: dyrektywa Komisji 2004/58/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 26). 32004 L 0060: dyrektywa Komisji 2004/60/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 39). 32004 L 0062: dyrektywa Komisji 2004/62/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 38). 32004 L 0071: dyrektywa Komisji 2004/71/WE z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104).”. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2004/20/WE, 2004/30/WE, 2004/58/WE, 2004/60/WE, 2004/62/WE i 2004/71/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 października 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 45 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 160/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L102 - 43 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 41 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 39 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 37 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 35 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 33 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 31 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 29 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 27 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 25 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 23 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 19 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 15 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 13 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 10 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 8 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 6 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 4 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 1 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 0 z 200521.4.2005

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.