Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 27

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/27

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 151/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2004 z dnia 24 września 2004 r. (1) Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowej oraz zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (2), sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 16. Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (3), sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 40. Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (4), sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 58,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany: 1) po pkt 42d (decyzja Komisji 2003/525/WE) dodaje się następujący punkt: „42e. 32004 L 0049: dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowej oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/ 18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

64 z 10.3.2005, str. 55. 164 z 30.4.2004, str. 44. 164 z 30.4.2004, str. 114. 164 z 30.4.2004, str. 164.

L 102/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 44), sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 16.”;

21.4.2005

2)

w pkt 41b (dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz w pkt 42a (dyrektywa Rady 95/18/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0049: dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 44), sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 16.”;

3)

w pkt 37a (dyrektywa Rady 96/48/WE) i 37d (dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32004 L 0050: dyrektywą 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 114), sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 40.”;

4)

w pkt 37 (dyrektywa Rady 91/440/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 L 0051: dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 164), sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 58.”. Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2004/49/WE, sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 16, dyrektywy 2004/50/ WE, sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 40 oraz dyrektywy 2004/51/WE sprostowanie w Dz. U. L 220 z 21.6.2004, str. 58, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 października 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 45 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 160/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L102 - 43 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 41 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 39 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 37 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 35 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 33 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 31 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 29 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 25 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 23 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 21 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 19 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 15 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 13 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 10 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 8 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 6 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 4 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 1 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 0 z 200521.4.2005

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.