Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca systemu pomocy planowanego do wdrożenia przez Włochy na rzecz rolników z prowincji Campobasso (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1634)

Data ogłoszenia:2005-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 32

Strona 1 z 7
L 103/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca systemu pomocy planowanego do wdrożenia przez Włochy na rzecz rolników z prowincji Campobasso (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1634)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2005/319/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (1). Komisja wezwała zainteresowane strony do złożenia uwag odnośnie do przedmiotowej pomocy. Władze włoskie nie złożyły żadnych uwag dotyczących rozpatrywanej pomocy. Komisja nie otrzymała uwag od żadnej innej zainteresowanej strony. II. OPIS POMOCY 1. System pomocy

po wezwaniu zainteresowanych stron do złożenia uwag, zgodnie z powyższym artykułem, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1)

(6)

Pismem z dnia 29 listopada 2000 r., zarejestrowanym w dniu 30 listopada 2000 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej powiadomiło Komisję, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu, o treści uchwały nr 629 Zarządu Prowincji Campobasso z dnia 29 grudnia 1999 r. Pismem z dnia 8 lutego 2001 r., zarejestrowanym w dniu 12 lutego 2001 r., pismem z dnia 21 lutego 2001 r., zarejestrowanym w dniu 28 lutego 2001 r., pismem z dnia 12 czerwca 2001 r., zarejestrowanym w dniu 14 czerwca 2001 r. oraz pismem z dnia 11 września 2001 r., zarejestrowanym w dniu 13 września 2001 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji informacje uzupełniające, o które Komisja zwracała się do Włoch w pismach z dnia 12 stycznia, 26 kwietnia i 7 sierpnia 2001 r. Pismem z dnia 13 listopada 2001 r. Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia procedury w trybie art. 88 ust. 2 Traktatu, w sprawie przedmiotowej pomocy.

Przedmiotowa uchwała przewiduje udzielanie pomocy w formie pożyczek preferencyjnych, oprocentowanych według stopy 2 %, w maksymalnej wysokości 20 mln ITL (10 329 EUR), przeznaczonych na następujące cele: — dostosowanie gospodarstw hodowlanych do przepisów sanitarnych i higienicznych, zgodnie z dekretem nr 54 z dnia 14 stycznia 1997 r. przyjmującym przepisy wdrażające dyrektywy 92/46/EWG i 92/47/EWG dotyczące produkcji oraz wprowadzania do obrotu mleka i produktów na bazie mleka, — poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, zgodnie z przepisami dekretu legislacyjnego nr 626 z 19 września 1994 r., wraz z późniejszymi zmianami, wdrażającego dyrektywy 89/391/EWG, 89/654/EWG, 89/655/EWG, 89/656/EWG, 90/269/EWG, 90/270/EWG, 90/394/EWG, 90/679/EWG, 93/88/EWG, 97/42/WE i 1999/38/WE dotyczące poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,

(2)

(3)

(1) Dz.U. C 354 z 13.12.2001, str. 18.

22.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/33

— dostosowanie do norm dotyczących kontroli w produkcji żywności, zgodnie z przepisami dekretu nr 155 z 26 maja 1997 r. wdrażającego dyrektywy 93/43/EWG i 96/3/WE w sprawie higieny produktów spożywczych.

(7)

(12)

Pomoc określona w uchwale nie może być łączona z innymi pomocami, przeznaczonymi na te same cele. Beneficjent będzie zatem zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym zobowiązuje się, iż nie będzie ubiegał się o inną pomoc na to samo działanie. Oświadczenia te będą regularnie sprawdzane. 2. Uzasadnienie wszczęcia procedury wyjaśniającej, przytoczone przez Komisję

W szczególności system pomocy może obejmować przykładowo: — prace związane z budową lub dostosowaniem obiektów oczyszczania ścieków, — prace związane z budową lub dostosowaniem obiektów do gromadzenia i przechowywania mleka,

(13)

Komisja wszczęła procedurę na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu, ponieważ miała wątpliwości co do zgodności systemu pomocy ze wspólnym rynkiem. Wątpliwości te opisano poniżej. A. Wątpliwości dotyczące rodzaju inwestycji będących przedmiotem wsparcia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 41 z 200522.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (Dz.U. L 101 z 21.4.2005)

 • Dz. U. L103 - 39 z 200522.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoszech, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1210)

 • Dz. U. L103 - 31 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L103 - 30 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L103 - 28 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L103 - 27 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L103 - 26 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L103 - 25 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L103 - 22 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L103 - 19 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L103 - 15 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L103 - 9 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L103 - 3 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L103 - 1 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.