Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Umowy z Kotonu

Data ogłoszenia:2005-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 33

Strona 1 z 3
23.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/33

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Umowy z Kotonu (2005/321/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), w szczególności jej art. 96, uwzględniając Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i stosowania procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE (2), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Artykuł 1 Konsultacje prowadzone z Republiką Gwinei zgodnie z art. 96 Umowy z Kotonu zostają zakończone. Artykuł 2 Środki wyszczególnione w piśmie znajdującym się w załączniku zostają przyjęte tytułem właściwych środków określonych w art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy z Kotonu. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja wygasa z dniem 14 kwietnia 2008 r. Niniejsza decyzja podlega regularnym przeglądom co najmniej co sześć miesięcy. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

L. FRIEDEN

Naruszono elementy zasadnicze Umowy z Kotonu określone w jej art. 9. Zgodnie z art. 96 Umowy z Kotonu w dniu 20 lipca 2004 r. rozpoczęto konsultacje z krajami AKP i Republiką Gwinei. W ramach tych konsultacji władze Gwinei podjęły szczególne zobowiązania mające na celu rozwiązanie problemów przedstawionych przez Unię Europejską i realizację tych zobowiązań podczas trzymiesięcznego okresu prowadzenia pogłębionego dialogu. Po upływie tego okresu wydaje się, że niektóre z wyżej wspomnianych zobowiązań dały początek konkretnym inicjatywom, a niektóre zostały wykonane. Jednakże kolejne ważne środki w odniesieniu do elementów zasadniczych Umowy z Kotonu pozostają nadal do realizacji,

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.

L 104/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2005

ZAŁĄCZNIK Szanowny Panie Ministrze,

Unia Europejska przywiązuje duże znaczenie do postanowień art. 9 Umowy z Kotonu. Poszanowanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, na których opiera się partnerstwo AKP-UE, stanowią elementy zasadnicze tej Umowy, a zatem również podstawę naszych stosunków.

W tym duchu, Unia Europejska jest zaniepokojona pogorszeniem zasad demokracji i państwa prawa, w szczególności począwszy od referendum konstytucyjnego z 2001 roku oraz w trakcie wyborów do Zgromadzenia Narodowego (2002 rok) i prezydenckich (2003 rok). Unia Europejska jest również zaniepokojona brakiem poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także nieprzestrzeganiem zasad dobrego rządzenia w administracji, polityce, gospodarce oraz finansach.

Unia Europejska uznała, że sytuacja polityczna w Gwinei stanowi pogwałcenie elementów zasadniczych zawartych w art. 9 Umowy z Kotonu. W świetle tego artykułu i sytuacji politycznego zastoju w Gwinei, w dniu 31 marca 2004 r. Unia podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji na mocy art. 96 Umowy w celu dokładniejszego zbadania sytuacji i, w danym przypadku, jej polepszenia.

Konsultacje te rozpoczęto w Brukseli dnia 20 lipca 2004 r. Przy tej okazji poruszono wiele zasadniczych kwestii i miał Pan sposobność przedstawić Pański punkt widzenia oraz analizę sytuacji w Pana kraju. Przedstawił Pan także memorandum zawierające plan działania zmierzającego do umocnienia demokracji, poszanowania praw człowieka, zasad państwa prawa i dobrych rządów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 46 z 200523.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 100 z dnia 20.4.2005)

 • Dz. U. L104 - 42 z 200523.4.2005

  Decyzja nr 200 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (1)

 • Dz. U. L104 - 39 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1209) (1)

 • Dz. U. L104 - 37 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 411)

 • Dz. U. L104 - 5 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L104 - 4 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L104 - 3 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L104 - 1 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.