Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 42

Tytuł:

Decyzja nr 200 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (1)

Data ogłoszenia:2005-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 42

Strona 1 z 3
L 104/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2005

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

DECYZJA NR 200 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/324/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Komisja Administracyjna do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących ustanawia Komisję Techniczną do Spraw Przetwarzania Danych na mocy art. 117c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 574/75 i nadaje jej nazwę „Komisja Techniczna”.

uwzględniając art. 81 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 (1), na mocy którego Komisja Administracyjna ma ustanawiać i rozwijać współpracę między Państwami Członkowskimi przez unowocześnianie procedur wymiany informacji, w szczególności poprzez dostosowanie przepływu informacji między instytucjami w celu wymiany telematycznej, uwzględniając rozwój przetwarzania danych w każdym z Państw Członkowskich. Głównym celem takiego unowocześnienia jest przyspieszenie przyznawania świadczeń,

2. Komisja Techniczna pełni funkcje określone w art. 117c ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 574/72.

3. Mandat Komisji Technicznej w zakresie jej szczegółowych zadań ustanawia Komisja Administracyjna do Spraw Pracowników Migrujących, która może zmieniać omawiane zadania w miarę potrzeb.

uwzględniając art. 117c ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2), na mocy którego Komisja Administracyjna ustanawia sposoby funkcjonowania i skład Komisji Technicznej, która, zgodnie z art. 117, 117a i 117b, dostarcza sprawozdania i uzasadnione opinie przed podjęciem decyzji,

Artykuł 2 Komisja Techniczna przyjmuje sprawozdania i uzasadnione opinie wyjaśniające, jeżeli to konieczne, na podstawie dokumentacji technicznej i badań. Komisja Techniczna może występować do administracji narodowych o udzielenie wszelkich informacji potrzebnych jej do należytego wypełniania zadań.

Artykuł 3 uwzględniając konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. dla funkcjonowania Komisji Technicznej,

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004.

1. Komisja Techniczna składa się z dwóch członków z każdego Państwa Członkowskiego, z których jeden otrzymuje nominację na stałego członka, a drugi wyznaczany jest na jego zastępcę. Przedstawiciel rządu danego Państwa Członkowskiego w Komisji Administracyjnej przekazuje Sekretariatowi Generalnemu Komisji Administracyjnej listę osób nominowanych przez każde Państwo Członkowskie.

23.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/43

2. Sprawozdania oraz uzasadnione opinie zatwierdzane są zwykłą większością głosów wszystkich członków Komisji Technicznej, przy czym każde Państwo Członkowskie ma jeden głos, który oddaje stały członek lub, w przypadku jego nieobecności, zastępca. Sprawozdania lub uzasadnione opinie Komisji Technicznej muszą zawierać informację o tym, czy zostały przyjęte jednomyślnie czy zwykłą większością głosów. Muszą one, w przypadku istnienia mniejszości, zawierać wnioski lub zastrzeżenia zgłoszone przez mniejszość. 3. W pracach Komisji Technicznej w charakterze doradczym bierze udział przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich lub osoba przez niego wyznaczona. Artykuł 4 Stanowisko Przewodniczącego Komisji Technicznej obejmowane jest co pół roku przez kolejnego stałego członka Komisji lub innego wyznaczonego urzędnika z Państwa, którego przedstawiciel sprawuje stanowisko Przewodniczącego Komisji Administracyjnej w tym samym okresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 46 z 200523.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 100 z dnia 20.4.2005)

 • Dz. U. L104 - 39 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1209) (1)

 • Dz. U. L104 - 37 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 411)

 • Dz. U. L104 - 33 z 200523.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Umowy z Kotonu

 • Dz. U. L104 - 5 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L104 - 4 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L104 - 3 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L104 - 1 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.