Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

Data ogłoszenia:2005-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 5

Strona 1 z 24
23.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 628/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Środki uchylone (1)

Dnia 6 marca 2004 r. Komisja wszczęła postępowanie ochronne zgodnie z rozporządzeniami Rady 3285/94 (2) i 519/94 (3), w sprawie przywozu łososia hodowlanego. W dniu 5 lutego 2005 r. Komisja nałożyła, na mocy rozporządzenia (WE) nr 206/2005 (4) ostateczne środki ochronne, które przyjęły formę kontyngentów taryfowych w połączeniu z minimalną ceną importową. Ostateczne środki ochronne mają zastosowanie od dnia 6 lutego 2005 r. i podlegają stopniowej liberalizacji w trakcie ich obowiązywania. W dniu 23 kwietnia 2005 r. Komisja w drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 627/2005 (5) uchyliła rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005.

1.2. Wszczęcie postępowania

(2)

Równolegle z postępowaniem ochronnym, w dniu 8 września 2004 r. Grupa Producentów Łososia UE reprezentująca istotną część wspólnotowych producentów łososia hodowlanego (zwana dalej „skarżącym”) wniosła skargę dotyczącą przywozu łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii. Skarga zawierała dowody na istnienie dumpingu w odniesieniu do wspomnianego produktu oraz istotnej szkody powstałej w jego wyniku, co uznano za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania. W dniu 23 października 2004 r. wszczęto postępowanie przez publikację zawiadomienia o wszczęciu postępowania (6).

1.3. Okres objęty dochodzeniem

(3)

(4)

(5)

Dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody objęło okres od 1 października 2003 r. do 30 września 2004 r. (zwany dalej „okresem objętym dochodzeniem” lub „OD”). W odniesieniu do tendencji istotnych przy ocenie szkody, Komisja przeanalizowała dane obejmujące okres od 1 stycznia 2001 r. do 30 września 2004 r. (zwany dalej „okresem badanym”). Okres przyjęty w celu dokonania ustaleń dotyczących podcięcia cen, zaniżania cen i eliminacji szkody jest wyżej wspomnianym OD.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. 3) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. ( (4) Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 8.. (5) Patrz str. 4 Dz.U. (6) Dz.U. C 261 z 23.10.2004, str. 8.

L 104/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2005

1.4. Strony, których dotyczy postępowanie (6)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania skarżącego, norweskich producentów, handlowców, importerów, dostawców i użytkowników oraz znane sobie zainteresowane zrzeszenia, jak również przedstawicieli Norwegii. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich stanowisk na piśmie oraz wystąpienie z wnioskiem o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu. Komisja zbadała i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za konieczne do tymczasowego określenia dumpingu i wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty. W tym celu Komisja przesłała kwestionariusze wszystkim znanym sobie stronom, których dotyczy postępowanie, oraz wszystkim pozostałym eksporterom, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. W tym względzie następujące strony współpracowały z Komisją i przedstawiły swoje stanowiska: 102 eksporterów i handlowców norweskich; 14 producentów wspólnotowych; jedno zrzeszenie producentów wspólnotowych; 15 importerów, użytkowników i przetwórców; cztery zrzeszenia użytkowników; jedno zrzeszenie konsumentów oraz dwóch dostawców.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 46 z 200523.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 100 z dnia 20.4.2005)

 • Dz. U. L104 - 42 z 200523.4.2005

  Decyzja nr 200 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (1)

 • Dz. U. L104 - 39 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1209) (1)

 • Dz. U. L104 - 37 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 411)

 • Dz. U. L104 - 33 z 200523.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Umowy z Kotonu

 • Dz. U. L104 - 4 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L104 - 3 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L104 - 1 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.