Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/30/WE z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca, dla dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE i 2002/24/WE odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2005-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 17

Strona 1 z 10
27.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/17

DYREKTYWA KOMISJI 2005/30/WE z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca, dla dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE i 2002/24/WE odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJESZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Tekst załączony do dyrektywy 97/24/WE zostaje zmieniony zgodnie załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

uwzględniając dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1), w szczególności jej art. 7,

Artykuł 2 Załączniki II i V do dyrektywy 2002/24/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy. Artykuł 3 1. Począwszy od dnia 18 maja 2006 r., w odniesieniu do nowych zamiennych katalizatorów przeznaczonych do montażu w pojazdach, które otrzymały homologację typu zgodnie z dyrektywą 97/24/WE, Państwa Członkowskie: a) nie odmawiają udzielenia homologacji typu WE zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/24/WE; b) nie zakazują obrotu nimi lub ich montażu w pojazdach. 2. Począwszy od dnia 18 maja 2006 r., ze względu na środki podejmowane przeciwko zanieczyszczeniu powietrza, dopuszczalny poziom głośności lub środki zabezpieczające, Państwa Członkowskie nie udzielają na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/24/WE homologacji typu WE na nowe zamienne katalizatory, które nie spełniają warunków dyrektywy 97/24/WE, zmienionej niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej przed dniem 17 maja 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne dla wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 18 maja 2006 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez Państwa Członkowskie.

uwzględniając 2002/24/WE dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. odnoszącą się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/WE (2), w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 97/24/WE jest jedną ze szczegółowych dyrektyw do celów procedury homologacji typu WE ustanowionej dyrektywą 2002/24/WE.

(2)

W celu zapewnienia odpowiednich osiągów emisyjnych należy wprowadzić środki techniczne homologacji typu zamiennych katalizatorów jako samodzielnych zespołów technicznych. Aby wesprzeć wykonanie tych środków w Państwach Członkowskich, należy wprowadzić dalsze środki poprzez oznakowanie i opakowania zamiennych katalizatorów.

(3)

Należy uaktualnić kod homologacji typu Państw Członkowskich dla Malty i Cypru zawarty w załączniku V do dyrektywy 2002/24/WE.

(4)

Dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE powinny zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego,

(1) Dz.U. L 226 z 18.8.1997, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/77/WE (Dz.U. L 211 z 21.8.2003, str. 24). (2) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 106/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2005

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 37 z 200527.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 69 z 16.3.2005)

 • Dz. U. L106 - 36 z 200527.4.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/330/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L106 - 32 z 200527.4.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/329/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotyczące Konferencji przeglądowej 2005 Stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

 • Dz. U. L106 - 16 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L106 - 15 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999

 • Dz. U. L106 - 13 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L106 - 10 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 7 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 4 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 3 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L106 - 1 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.