Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 1

Strona 1 z 11
28.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wniosek o przeprowadzenie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

Wniosek został złożony przez spółkę Furfural Español SA (zwaną dalej „wnioskodawcą”), reprezentującą znaczącą część, w tym przypadku ponad 25 % całkowitej wspólnotowej produkcji furoaldehydu. Inny wspólnotowy producent, Lenzing AG, poparł wniosek. Obaj producenci reprezentują 100 % wspólnotowej produkcji furoaldehydu. We wniosku podnoszono, że wygaśnięcie środków prowadziłoby prawdopodobnie do utrzymania się lub ponownego wystąpienia dumpingu ze szkodą dla przemysłu wspólnotowego. Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody pozwalające na rozpoczęcie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Komisja opublikowała zawiadomienie o rozpoczęciu takiego przeglądu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5). 3. Strony dochodzenia

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

W styczniu 1995 r. Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 95/95 (2), nałożyła ostateczne środki antydumpingowe w formie specjalnego cła na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Stawka specjalnego cła wynosi 352 EUR za tonę. W następstwie przeglądu okresowego zainicjowanego w maju 1997 r., na wniosek chińskiego eksportera, środki zostały utrzymane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2722/1999 (3) na okres dalszych czterech lat.

(5)

Komisja oficjalnie poinformowała władze ChRL, eksportujących producentów w ChRL, producentów w zaproponowanym państwie analogicznym, Argentynie, producentów, importerów/handlowców oraz użytkowników przemysłowych we Wspólnocie, o których wiadomo, że są zainteresowani rozpoczęciem przeglądu. Zainteresowane strony otrzymały możliwość pisemnego przedstawienia swoich poglądów i złożenia wniosku o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o rozpoczęciu przeglądu. Kwestionariusze zostały wysłane do wszystkich stron oficjalnie poinformowanych o rozpoczęciu przeglądu oraz do stron, które złożyły wniosek o przekazanie kwestionariusza w terminie określonym w zawiadomieniu o rozpoczęciu przeglądu. Odpowiedzi na kwestionariusz otrzymano od dwóch wspólnotowych producentów, jednego importera/handlowca, jednego użytkownika przemysłowego i jednego producenta z kraju analogicznego, Argentyny.

2. Rozpoczęcie dochodzenia dotyczącego przeglądu wygaśnięcia

(2)

(6)

Po publikacji w marcu 2003 r. zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych dotyczących przywozu furoaldehydu pochodzącego z ChRL (4), Komisja otrzymała dnia 19 września 2003 r.

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 15 z 21.1.1995, str. 11. (3) Dz.U. L 328 z 22.12.1999, str. 1. (4) Dz.U. C 72 z 26.3.2003, str. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 28 z 200528.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.