Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 2

7

202-974-4

101-77-9

4,4′-metylenodianilina (2)

6 miesięcy

L 107/15

6 miesięcy

L 107/16

Nr

Nr EINECS

Nr CAS

Nazwa substancji

Sprawozdawca

Wymagania dotyczące badań/informacji

Termin od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

8 B Badania ekotoksyczności w warunkach bardzo niskiej twardości wody Weryfikacja stosowalności koncepcji SEM/AVS (biodostępność w osadzie) IT S Badania symulacyjne biodegradacji w celu ustalenia okresów połowicznego zaniku oraz identyfikacji metabolitów Wyjaśnienie sposobów zastosowania Długoterminowe badanie toksyczności na Chironomus riparius w osadzie Długoterminowe badanie toksyczności na Chironomus riparius w wodzie Badanie toksyczności na małżach Badanie rozpadu do bisfenolu-A w osadzie UK Informacje o zagrożeniach dla środowiska dotyczące emisji Badanie symulacyjne biodegradacji w celu określenia okresu połowicznego zaniku w środowisku morskim

(WE) (WE) (WE) (WE) nr nr nr nr 143/97 (Dz.U. L 25 z 28.1.1997, str. 13; wykaz substancji priorytetowych nr 3). 1179/94 (Dz.U. L 131 z 26.5.1994, str. 3; wykaz substancji priorytetowych nr 1). 2268/95 (Dz.U. L 231 z 28.9.1995, str. 18; wykaz substancji priorytetowych nr 2). 2364/2000 (Dz.U. L 273 z 26.10.2000, str. 5; wykaz substancji priorytetowych nr 4).

231-152-8 215-146-2 12 miesięcy 12 miesięcy

7440-43-9 1306-19-0

Kadm (1) Tlenek kadmu (1)

PL

9 9 miesięcy 8 miesięcy

231-668-3

7681-52-9

Podchloryn sodu (3)

Pełna ocena ścieków

10

247-148-4

25637-99-4

Heksabromocyklododekan (3)

11 UK

201-236-9

79-94-7

Tetrabromodifenol-A (4)

9 miesięcy 9 miesięcy

9 miesięcy

9 miesięcy 9 miesięcy 3 miesięce 18 miesięcy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12

287-476-5

85535-84-8

Alkany, C10-13, chloro (SCCPs) (2)

(1) (2) (3) (4)

Substancja Substancja Substancja Substancja

wymieniona wymieniona wymieniona wymieniona

w w w w

Załączniku Załączniku Załączniku Załączniku

do do do do

rozporządzenia rozporządzenia rozporządzenia rozporządzenia

Komisji Komisji Komisji Komisji

28.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 28 z 200528.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.