Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 14

Strona 1 z 2
L 107/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

dalszych badań na tych substancjach. Protokoły złożone Komisji przez sprawozdawców powinny zostać użyte do wykonania tych badań. Przepisy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 793/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Sprawozdawcy wyznaczeni przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93 dokonali oceny informacji przedstawionych przez producentów i importerów w odniesieniu do niektórych substancji priorytetowych. Po konsultacji z tymi producentami i importerami sprawozdawcy uznali, że w celu oceny ryzyka konieczne jest zażądanie od producentów i importerów przedstawienia dalszych informacji i przeprowadzenia dalszych badań. Informacje potrzebne do oceny rozpatrywanych substancji nie są dostępne od byłych producentów ani importerów. Producenci i importerzy sprawdzili, że badań na zwierzętach nie można zastąpić ani ograniczyć poprzez wykorzystanie innych metod. W związku z powyższym właściwe jest zażądanie od producentów i importerów substancji priorytetowych przedstawienia dalszych informacji i przeprowadzenia

Artykuł 1 Producenci i importerzy substancji wymienionych w Załączniku, którzy przedstawili informacje zgodnie z wymaganiami art. 3, 4, 7 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 793/93, dostarczą informacji i wykonają badania określone w Załączniku oraz przekażą ich wyniki właściwym sprawozdawcom. Badania zostaną wykonane zgodnie z protokołami określonymi przez sprawozdawców. Wyniki zostaną przedstawione w terminach określonych w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

28.4.2005

ZAŁĄCZNIK

Nr

Nr EINECS

Nr CAS

Nazwa substancji

Sprawozdawca

Wymagania dotyczące badań/informacji

Termin od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

1 Długoterminowe badanie toksyczności na odpowiednich gatunkach ślimaków słodkowodnych Badanie dwupokoleniowe 4,4′-izopropylidenodifenolu u myszy zgodnie z OECD 416 (z pewnymi szczególnymi modyfikacjami) D Dalsze dane dotyczące koncepcji instalacji polimeryzacyjnych oraz informacje dotyczące technik oczyszczania spalin dla reprezentatywnych instalacji Długoterminowe badanie toksyczności na rybach Długoterminowe badanie toksyczności na rozwielitkach N Badanie fumigacji na roślinach Długoterminowe badanie i hormonalny u ryb wpływu na układ rozrodczy Dane o uwalnianiu do rzeki Wupper ze wszystkich źródeł 39 miesięcy 6 miesięcy 18 miesięcy

201-245-8

80-05-7

4,4′-izopropylidenodifenol (1) UK Długoterminowe badanie wpływu na układ hormonalny ryb z uwzględnieniem wpływu na spermatogenezę 18 miesięcy

PL

2

203-545-4

108-05-4

Octan winylu (2)

3 NL

202-627-7

98-01-1

Aldehyd 2-furylowy (3)

6 miesięcy 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy

4

201-622-7

85-68-7

Ftalan benzylu-butylu (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Badania monitorujące lokalne stężenie w powietrzu w pobliżu zakładów produkcji pokryć podłogowych i szczeliw NL F Badanie symulacyjne biodegradacji w celu określenia okresu połowicznego zaniku w środowisku morskim Informacje o zagrożeniach z produkcją i zastosowaniem dla środowiska związanych

5

201-329-4

81-15-2

5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-mksylen (1)

6

200-663-8

67-66-3

Chloroform (3)

6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy

Dwa długoterminowe badania toksyczności na organizmach osadowych Badania toksyczności na mikroorganizmach: — badania na osadzie czynnym dla zakładów produkcyjnych — badanie hamowania nitryfikacji — badanie hamowania bakterii metanogennych D Długoterminowe badanie toksyczności na organizmach osadowych (Chironomus spec.) Długoterminowe badanie toksyczności na organizmach osadowych (Hyalella azteca)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 28 z 200528.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.