Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 18

Strona 1 z 2
L 107/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 820/97 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 akapit trzeci oraz art. 10, zdanie wprowadzające i lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z tym stosownym jest przyjęcie osobnego rozporządzenia w celu ustanowienia specjalnego systemu identyfikacji zwierząt zatwierdzonych przez właściwy organ jako zwierzęta trzymane dla celów kulturalnych i historycznych (zwanych dalej „zwierzętami”) w gospodarstwach zatwierdzonych do tego celu przez wspomniany organ (zwanych dalej „gospodarstwami”). Specjalny system identyfikacji powinien, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000, ustanowić odstępstwo jedynie od zastosowania i usunięcia zatwierdzonych pasków identyfikacyjnych. Niniejsze rozporządzenie nie stanowi uszczerbku dla stosowania innych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1760/2000. W ramach odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 stosownym jest ustanowienie, że zatwierdzone paski identyfikacyjne mogą zostać usunięte bez zgody właściwego organu, jednak pod jego nadzorem, po umieszczeniu zwierząt w gospodarstwach oraz że zatwierdzone paski identyfikacyjne nie muszą być stosowane u zwierząt urodzonych na terenie takich gospodarstw. W obu przypadkach zwierzęta należy oznakować w określony sposób. Zatwierdzone paski identyfikacyjne powinny być stosowane u zwierząt opuszczających gospodarstwo lub towarzyszyć zwierzętom przenoszonym bezpośrednio do innych gospodarstw. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 stanowi, że każde Państwo Członkowskie ustanawia system identyfikacji i rejestracji bydła obejmujący kilka elementów identyfikacji i rejestracji. Stanowi ono w szczególności, że wszystkie zwierzęta w hodowli urodzone po dniu 31 grudnia 1997 r. lub przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego po dniu 1 stycznia 1998 r. oraz zwierzęta pochodzące z hodowli w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji, urodzone przed dniem przystąpienia lub przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego po tym terminie, powinny być identyfikowane poprzez umieszczenie pasków informacyjnych na obu uszach, zatwierdzonych przez właściwy organ (zwane dalej „zatwierdzonymi paskami informacyjnymi”). Stanowi ono również, że na obu paskach nanosi się identyczny, niepowtarzalny kod identyfikacyjny (zwany dalej „identycznym kodem identyfikacyjnym”), umożliwiający dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której hodowli się ono urodziło. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 stanowi również, że bydło przeznaczone do udziału w imprezach kulturalnych i sportowych (z wyjątkiem targów i wystaw) może być identyfikowane nie przy pomocy pasków informacyjnych umieszczanych na uszach, lecz przy pomocy innego systemu identyfikacyjnego, zapewniającego równorzędne gwarancje i zatwierdzonego przez Komisję. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2680/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. zatwierdzające system identyfikacji byków przeznaczonych do udziału w imprezach kulturalnych i sportowych (2) ustala przepisy dla takich byków zarejestrowanych w Księdze Rejestracji Stada określonych organizacji. Jednakże rozporządzenie to ma zastosowanie jedynie do niektórych ras byków oraz organizacji w niektórych Państwach Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 28 z 200528.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.