Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 24

Strona 1 z 2
L 107/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu (2005/334/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

strony, mianowicie Państwa Członkowskie, Radę i Komisję do ścisłego i terminowego wdrożenia Traktatu oraz Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 8,

(4)

uwzględniając zalecenie Komisji,

Decyzją 2004/918/WE z dnia 5 lipca 2004 r. (3) Rada stwierdziła, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, występowanie nadmiernego deficytu w Grecji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych jako środka służącego tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cenowej oraz silnego, trwałego wzrostu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu obejmuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1) określonej w art. 104 Traktatu w celu wspierania szybkiej korekty nadmiernych deficytów sektora instytucji rządowych i samorządowych.

(3)

Przyjęta w Amsterdamie rezolucja Rady Europejskiej w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu z dnia 17 czerwca 1997 r. (2) uroczyście wzywa wszystkie

Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu i art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 Rada przyjęła zalecenie ustanawiające dzień 5 listopada 2004 r. nieprzekraczalnym terminem dla rządu greckiego na podjęcie środków, których celem jest zniesienie występowania nadmiernego deficytu najpóźniej w 2005 r. W zaleceniu tym Rada zaleciła Republice Greckiej położenie kresu obecnej sytuacji występowania nadmiernego deficytu najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej do 2005 r., oraz podjęcie środków korygujących głównie o charakterze strukturalnym, w wysokości przynajmniej 1 % PKB, skumulowanych w latach 2004 i 2005, oraz najlepiej równo rozłożonych na te dwa lata. Ponadto Rada zaleciła, aby Republika Grecka zapewniła, że wskaźnik zadłużenia sektora publicznego brutto został obniżony do odpowiedniego poziomu i zbliżył się do wartości referencyjnej w należytym tempie, przy zwróceniu szczególnej uwagi na czynniki inne niż pożyczki netto, które przyczyniają się do zmian poziomu zadłużenia. Wreszcie Rada w trybie pilnym zaleciła również Republice Greckiej skorygowanie istotnych braków ujawnionych w statystykach budżetowych poprzez usprawnienie procesów gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych.

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. (2) Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 1.

(3) Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 25.

28.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/25

(6)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 Rada, rozważając, czy zostało podjęte skuteczne działanie w odpowiedzi na jej zalecenia wydane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu, opiera swoją decyzję na publicznie ogłaszanych decyzjach rządu danego Państwa Członkowskiego. Ocena publicznie ogłoszonych decyzji podjętych przez Republikę Grecką w okresie od wydania zalecenia przez Radę zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu do nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego w tym zaleceniu prowadzi do następujących wniosków: — pomimo środków ograniczających ogłoszonych na rok 2004, polityka fiskalna jest wyraźnie ekspansyjna w przeciwieństwie do zaleceń Rady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 28 z 200528.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.