Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 26

L 107/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256) (2005/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (1), w szczególności art. 37 ust. 9 lit. c) jej załącznika III, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmiana, o którą wystąpiła Francja, nie zmieniłaby ogólnej rocznej ilości przyznanej na dorsza ani okresu obowiązywania odstępstwa, a w konsekwencji nie spowodowałaby poważnej szkody istniejącemu przemysłowi Wspólnoty. Należy zatem 2001/657/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

(7)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W drodze decyzji 2001/657/WE (2) Saint Pierre i Miquelon zostało przyznane odstępstwo od definicji pojęcia „produkty pochodzące” celem uwzględnienia jego szczególnej sytuacji w odniesieniu do mrożonych filetów z dorsza, karmazyna, gładzicy i halibuta objętych kodem CN 0304 20. Dnia 20 stycznia 2005 r. rząd francuski złożył wniosek o wprowadzenie zmiany do decyzji 2001/657/WE w celu uzyskania rozszerzenia zakresu odstępstwa przyznanego w odniesieniu do mrożonych filetów z dorsza objętych kodem CN ex 0304 20, na solone filety z dorsza objęte kodem CN ex 0305 30 i solonego dorsza całego objętego kodem CN 0305 62. Rząd francuski uzasadnił swój wniosek koniecznością dostosowania strategii sprzedaży lokalnego przemysłu do rynków europejskich. Odstępstwo, o które wystąpiła Francja, jest uzasadnione w świetle odnośnych przepisów art. 37 ust. 1 załącznika III do decyzji Rady 2001/822/WE w celu zapewnienia ochrony przemysłu przetwórstwa rybnego i związanych z nim miejsc pracy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2001/657/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. (2) Dz.U. L 231 z 29.8.2001, str. 13.

28.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/27

ZAŁĄCZNIK Załącznik do decyzji 2001/657/WE otrzymuje następujące brzmienie: „ZAŁĄCZNIK SAINT PIERRE I MIQUELON

Nr porządkowy Kod CN Wyszczególnienie towarów Okres Ilość (w tonach)

09.1651

ex 0304 20 ex 0305 30 0305 62

Filety z dorsza, mrożone Filety z dorsza, solone Dorsz cały, solony

1.9.2001–31.8.2002 1.9.2002–31.8.2003 1.9.2003–31.8.2004 1.9.2004–31.8.2005 1.9.2005–31.8.2006

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 60 60 60 60 60 11 11 11 11 11 119 119 119 119 119”

09.1652

ex 0304 20

Filety z karmazyna, mrożone

1.9.2001–31.8.2002 1.9.2002–31.8.2003 1.9.2003–31.8.2004 1.9.2004–31.8.2005 1.9.2005–31.8.2006

09.1656

ex 0304 20

Filety z gładzicy, mrożone

1.9.2001–31.8.2002 1.9.2002–31.8.2003 1.9.2003–31.8.2004 1.9.2004–31.8.2005 1.9.2005–31.8.2006

09.1659

ex 0304 20

Filety z halibuta, mrożone

1.9.2001–31.8.2002 1.9.2002–31.8.2003 1.9.2003–31.8.2004 1.9.2004–31.8.2005 1.9.2005–31.8.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 28 z 200528.4.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.