Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 12

Strona 12 z 18

L 107/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

(55)

W związku z tym kryteria wymienione w pkt. 31–53 są również stosowane w obszarach wspieranych, nawet gdy potrzeby rozwoju regionalnego są brane pod uwagę. Jednakże w obszarach wspieranych, o ile nie ustalono inaczej w przepisach w sprawie pomocy państwa dla poszczególnego sektora, warunki zezwolenia na pomoc mogą być mniej rygorystyczne w odniesieniu do wdrożenia środków wyrównawczych i wielkości wkładu beneficjenta. Jeżeli potrzeby rozwoju regionalnego to uzasadniają, w przypadku kiedy obniżenie zdolności produkcyjnej lub udziału w rynku wydaje się być najodpowiedniejszym środkiem, aby uniknąć nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji, wymagane obniżenie będzie mniejsze w obszarach wspieranych niż w obszarach niewspieranych. W takich przypadkach, które muszą zostać uzasadnione przez dane Państwo EFTA, wprowadzone zostanie rozróżnienie między obszarami kwalifikującymi się do pomocy regionalnej zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG a regionami kwalifikującymi się zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. c), aby uwzględnić większy stopień problemów regionalnych w tych pierwszych obszarach. 16.3.2.5. P o m o c w c e l u r e s t r u k t u r y z a c j i m a ł y c h i ś r e d n i c h p r z e d s i ę b i o r s t w

(56)

Pomoc dla małych przedsiębiorstw (18) z reguły wywiera mniejszy wpływ na warunki wymiany handlowej niż pomoc udzielona średnim i dużym przedsiębiorstwom. Odnosi się to także do pomocy na rzecz wsparcia restrukturyzacji, więc warunki ustanowione w pkt. 31–53 są stosowane w sposób mniej rygorystyczny pod następującymi względami: a) pomoc na restrukturyzację małych przedsiębiorstw nie będzie zazwyczaj połączona ze środkami wyrównawczymi (patrz: pkt. 40), chyba że zasady dotyczące pomocy państwa w określonym sektorze stanowią inaczej; b) wymagania dotyczące treści sprawozdań będą mniej rygorystyczne dla MŚP (por. pkt. 48, 49 i 50).

(57) (58)

Jednakże zasada »pierwszy i ostatni raz« (sekcja 16.3.3) ma w pełni zastosowanie do MŚP. Plan restrukturyzacji MŚP nie musi być zatwierdzony przez Urząd. Jednakże plan musi spełniać wymagania ustanowione w pkt. 34–36 i musi być zatwierdzony przez zainteresowane Państwo EFTA oraz zgłoszony Urzędowi. Przyznanie pomocy musi być uwarunkowane pełnym wdrożeniem planu restrukturyzacji. Obowiązek sprawdzenia, czy spełnione są wymienione warunki, spoczywa na Państwie EFTA. 16.3.2.6. P o m o c w c e l u p o k r y c i a s p o ł e c z n y c h k o s z t ó w r e s t r u k t u r y z a c j i

(59)

Plany restrukturyzacji pociągają zazwyczaj za sobą zmniejszenie lub zaniechanie działalności, której dotyczą. Oszczędności takie są często niezbędne w celu osiągnięcia racjonalności i efektywności, niezależnie od zmniejszenia zdolności produkcyjnych, które może być warunkiem przyznania pomocy. Niezależnie od powodów leżących u ich podstaw, środki te będą ogólnie prowadziły do redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Prawo pracy Państw EFTA może zawierać ogólne systemy zabezpieczenia społecznego, w ramach których odprawy z tytułu zwolnień i przejścia na wcześniejszą emeryturę są wypłacane bezpośrednio zwalnianym pracownikom. Systemów tych nie uważa się za pomoc państwa objętą zakresem art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG. Poza odprawami z tytułu zwolnień i przejścia na wcześniejszą emeryturę przeznaczonymi dla pracowników, ogólne systemy ubezpieczeń społecznych często przewidują pokrycie przez rząd kosztu odpraw dla zwalnianych pracowników, które przedsiębiorstwo im przyznaje, a które wykraczają poza jego obowiązki ustawowe lub wynikające z umowy. Jeżeli wymienione systemy są ogólnie dostępne bez ograniczeń sektorowych dla każdego pracownika spełniającego uprzednio określone warunki oraz warunki automatycznego przyznawania korzyści, systemów takich nie uznaje się za zawierające pomoc w rozumieniu art. 61 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.