Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 13

Strona 13 z 18

1 dla przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. Z drugiej strony, jeżeli systemy te stosuje się w celu wsparcia restrukturyzacji w poszczególnych sektorach, mogą one zawierać pomoc ze względu na selektywny sposób ich zastosowania (19). Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z prawa pracy lub układów zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi, dotyczące odpraw z tytułu zwolnień i/lub przejścia na wcześniejszą emeryturę, są częścią zwyczajowych kosztów przedsiębiorstwa, które musi ono pokryć z własnych środków. W tych warunkach, wszelki wkład państwa w wymienione koszty musi być uznany za pomoc, niezależnie, czy płatności dokonywane są bezpośrednio przedsiębiorstwu, czy przyznawane pracownikom za pośrednictwem agencji rządowej. Urząd nie sprzeciwia się z założenia takiej pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zagrożonym, ponieważ przynosi to korzyści gospodarcze wykraczając poza interes danego przedsiębiorstwa, ułatwia zmiany strukturalne i łagodzi trudności.

(60)

(61)

(62)

(63)

(18) W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36), włączonego do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z 25.9.2004 (jeszcze nieopublikowaną). Do 31 grudnia 2004 r. właściwą definicję zawiera zalecenie Komisji 96/280/WE (Dz.U. L 107 z 30.4.1996, str. 4). Definicję zawierał również załącznik 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33) włączonym do Porozumienia EOG przez załącznik XV pkt. 1 lit. f) decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającą załącznik XV (pomoc państwa) do porozumienia EOG (Dz.U. L 266 z 3.10.2002, str. 56 oraz suplement EOG nr 49 z 3.10.2002, str. 42). 19) W wyroku w sprawie C-241/94, Francja przeciwko Komisji, [1996] ECR I-4551 (Kimberly Clark Sopalin), Europejski Trybunał Sprawiedli( wości potwierdził, że system finansowania przyznawany w sposób uznaniowy przez władze francuskie poprzez Narodowy Fundusz Zatrudnienia mógł faworyzować niektóre przedsiębiorstwa i zostać zakwalifikowany jako pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE (wyrok Trybunału nie kwestionował wniosku Komisji, że pomoc była zgodna ze wspólnym rynkiem).

28.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/39

(64)

Poza pokrywaniem kosztów odpraw z tytułu zwolnień i przejścia na wcześniejszą emeryturę, pomoc często obejmuje specjalne systemy restrukturyzacji poprzez szkolenie, doradztwo i praktyczną pomoc w znalezieniu innego zatrudnienia, pomoc w przeprowadzce oraz szkolenie zawodowe i wsparcie pracowników chcących rozpocząć nową działalność gospodarczą. Urząd niezmiennie popiera taką pomoc udzielaną przedsiębiorstwom zagrożonym.

(65)

W planie restrukturyzacji należy jasno wskazać typ pomocy opisany w pkt. 61 do 64, ponieważ pomoc w zakresie środków socjalnych wyłącznie na rzecz zwalnianych pracowników nie jest uwzględniona przy określeniu zakresu środków wyrównawczych wskazanych w pkt. 37–41.

(66)

Kierując się wspólnym interesem, Urząd zapewni w kontekście planu restrukturyzacji, aby społeczne skutki restrukturyzacji w Umawiających się Stronach Porozumienia EOG, innych niż Państwo udzielające pomocy, były ograniczone do minimum. 16.3.2.7. P o t r z e b a p o i n f o r m o w a n i a U r z ę d u o w s z e l k i e j p o m o c y u d z i e l a n e j p r z e d siębiorstwu w okresie restrukturyzacji

(67)

Jeżeli pomoc w celu restrukturyzacji otrzymywana przez duże lub średnie przedsiębiorstwo jest analizowana z punktu widzenia niniejszych wytycznych, przyznanie jakiejkolwiek innej pomocy w okresie restrukturyzacji, nawet zgodnie z już zaakceptowanym systemem, może mieć wpływ na dokonywaną przez Urząd ocenę zakresu potrzebnych środków wyrównawczych. Zawiadomienia o pomocy na restrukturyzację dużego lub średniego przedsiębiorstwa musi wskazywać wszystkie inne rodzaje pomocy, jakie planuje się udzielić przedsiębiorstwu w okresie restrukturyzacji, chyba że jest to objęte regułą de minimis lub regulacjami o zwolnieniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.