Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 17

Strona 17 z 18

16.5. Odpowiednie środki w rozumieniu art. 1 ust. 1 część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (86) Na podstawie art. 1 ust. 1 część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd zaproponuje w osobnym pismie właściwe środki, określone w pkt. 87–88, jakie państwa EFTA powinny przyjąć w odniesieniu do ich istniejących systemów pomocy. Urząd uzależni zatwierdzanie przyszłych systemów od zgodności z tymi przepisami. Państwa EFTA, które przyjmą wniosek Urzędu, muszą w ciągu sześciu miesięcy dostosować swoje istniejące systemy pomocy, które mają działać po ich przyjęciu w ciągu sześciu miesięcy, aby zapewnić ich zgodność z niniejszymi wytycznymi. Państwa EFTA muszą poinformować o przyjęciu tych środków w terminie jednego miesiąca od otrzymania wymienionego pisma dotyczącego właściwych środków. 16.6. Wejście w życie i czas trwania (89) (90) (91) Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia. Pozostają w mocy przez okres pięciu lat, chyba że postanowi się inaczej w drodze nowej decyzji. Zgłoszenia zarejestrowane przez Urząd przed datą przyjęcia zostaną rozpatrzone w ramach kryteriów obowiązujących w czasie dokonywania zgłoszenia. Urząd zbada zgodność z Porozumieniem EOG wszelkiej pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przyznanej bez jego zatwierdzenia, a tym samym z naruszeniem art. 1 ust. 3 część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale na podstawie niniejszych wytycznych, jeżeli pomoc ta – w całości lub w części – zostanie przyznana po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz jego suplemencie EOG. We wszystkich pozostałych przypadkach Urząd przeprowadzi badanie na podstawie wytycznych obowiązujących w czasie przyznawania pomocy.

(87)

(88)

(22) Patrz: załącznik III A i B (standardowy formularz sprawozdania dla istniejącej pomocy państwa) do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA 195/04/COL z 14 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przepisów, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (jeszcze nieopublikowany). 23) Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, opublikowana przez Urząd Statystyczny Wspólnot ( Europejskich.

28.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/43

ZAŁĄCZNIK Wzór (1) obliczania maksymalnej kwoty pomocy w celu ratowania, która kwalifikuje się do procedury uproszczonej: EBITt þ amortyzacjat þ ðkapitał obrot:t À kapitał obrot:tÀl Þ 2 Wzór oparty jest na wynikach działalności przedsiębiorstwa (EBIT, dochód przed odliczeniem odsetek i podatków) odnotowanych w roku poprzedzającym przyznanie/zgłoszenie pomocy (oznaczonym jako t). Do tej kwoty dodana jest amortyzacja. Do sumy dodane muszą być jeszcze zmiany stanu kapitału obrotowego. Zmianę stanu kapitału obrotowego oblicza się jako różnicę między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (2) za ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe. Podobnie, jeżeli istniałyby rezerwy finansowe na poziomie wyników działalności, musi to być wyraźnie zaznaczone i wyniki nie powinny uwzględniać takich rezerw. Celem wzoru jest oszacowanie ujemnych środków pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc (lub przed przyznaniem pomocy w przypadku pomocy niezgłoszonych). Połowa wymienionej kwoty powinna zapewnić przedsiębiorstwu utrzymanie działalności w okresie sześciu miesięcy. Dlatego wynik wzoru należy podzielić przez 2. Wzór ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli otrzymany wynik jest kwotą ujemną. W przypadku gdy wzór daje wynik dodatni, potrzebne będzie złożenie szczegółowego wyjaśnienia wykazującego, że przedsiębiorstwo jest zagrożone w rozumieniu pkt. 9–10. Przykład: Zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (mln EUR) Amortyzacja (mln EUR)

Bilans (mln EUR) Grudzień 31, t–1

(12) 2

Grudzień 31, t

Aktywa obrotowe Środki pieniężne lub równorzędne jednostki Należności Zapasy Rozliczenia międzyokresowe czynne Inne aktywa obrotowe Aktywa obrotowe ogółem Zobowiązania bieżące Zobowiązania do zapłaty Naliczone koszty Przychody przyszłych okresów Zobowiązania bieżące ogółem Kapitał obrotowy Zmiana kapitału obrotowego 20 15 5 40 90 (30) 25 10 5 40 60 10 30 50 20 20 130 5 20 45 10 20 100

Maksymalna kwota pomocy w celu ratowania = [– 12 + 2 + (– 30)]/2 = – 20 milionów EUR Jeżeli wynik obliczeń wynosi powyżej 10 mln EUR, uproszczona procedura opisana w pkt. 29 nie może być zastosowana. Jeżeli próg ten został przekroczony, Państwo EFTA musi złożyć wyjaśnienie, w jaki sposób zostały określone przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie przepływów gotówkowych oraz kwota pomocy na ratowanie.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.