Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 5

Strona 5 z 18

L 107/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

16.2.2. Definicja »pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji« (13) Pomoc w celu ratowania i w celu restrukturyzacji są objęte tym samym zestawem wytycznych, ponieważ w obu przypadkach władze publiczne mają do czynienia z przedsiębiorstwem zagrożonym, a ratowanie i restrukturyzacja są często dwoma elementami jednego przedsięwzięcia, nawet jeżeli dotyczą one różnych działań. Pomoc w celu ratowania jest z natury swojej wsparciem czasowym i odwracalnym. Jej podstawowym celem jest sprawienie, aby można było zachować płynność finansową niewydolnego przedsiębiorstwa na czas konieczny dla opracowania planu restrukturyzacji i/lub likwidacji. Ogólna zasada zakłada, że pomoc w celu ratowania jest czasowym wsparciem dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa znacznie pogorszyła się, co znajduje odzwierciedlenie w poważnym braku płynności finansowej lub technicznej niewypłacalności. Takie czasowe wsparcie powinno pozwolić na przeanalizowanie okoliczności, które przyczyniły się do napotkanych trudności oraz na opracowanie odpowiedniego planu, aby rozwiązać wymienione problemy. Pomoc w celu ratowania musi ponadto być ograniczona do koniecznego minimum. Innymi słowy, pomoc w celu ratowania oferuje przedsiębiorstwom zagrożonym krótkotrwałe »wytchnienie«, trwające nie dłużej niż sześć miesięcy. Pomoc musi się składać ze zwrotnego wsparcia płynności finansowej i mieć formę gwarancji kredytowych lub pożyczek o stopie procentowej przynajmniej porównywalnej do pożyczek dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej i w szczególności do stawek referencyjnych przyjętych przez Urząd. Środki strukturalne, które nie wymagają natychmiastowego działania, takie jak nieodwracalne i automatyczne uczestnictwo państwa w środkach własnych przedsiębiorstwa, nie mogą być finansowane w ramach pomocy w celu ratowania. Od momentu, w którym plan restrukturyzacji lub likwidacji, dla którego wnioskowano o pomoc, został ustanowiony i jest wdrażany, każda kolejna pomoc jest uznawana za pomoc w celu restrukturyzacji. Środki, które mają zostać wdrożone natychmiastowo, aby powstrzymać powiększanie się strat, wraz ze środkami strukturalnymi (np. natychmiastowe wycofanie się z działalności przynoszącej stratę), mogą zostać podjęte w ramach pomocy w celu restrukturyzacji, przy zachowaniu warunków wymienionych w sekcji 16.3.1 dla pomocy indywidualnej i sekcji 16.4.3 dla systemów pomocy. Z wyjątkiem sytuacji, w których stosuje się procedurę uproszczoną ustanowioną w sekcji 16.3.1.2 Państwo EFTA będzie musiało wykazać, że opisane środki strukturalne muszą zostać podjęte natychmiastowo. W normalnych warunkach pomoc w celu ratowania nie może być przyznana dla restrukturyzacji finansowej. Natomiast restrukturyzacja będzie się opierała na wykonalnym, spójnym i dalekosiężnym planie, którego celem jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja zazwyczaj składa się z jednego lub kilku następujących elementów: reorganizacja i racjonalizacja działalności przedsiębiorstwa dla zwiększenia skuteczności, zazwyczaj zakładające wycofanie się z działalności przynoszącej straty, restrukturyzację istniejącej działalności, która może na nowo stać się konkurencyjna i, ewentualnie, dywersyfikację w kierunku nowych i rentownych rodzajów działalności. Restrukturyzacja finansowa (zastrzyk kapitału, umorzenie długów) powinna zazwyczaj towarzyszyć restrukturyzacji fizycznej. Operacje restrukturyzacyjne w rozumieniu niniejszych wytycznych nie mogą jednak być ograniczone do pomocy finansowej, która wyrówna straty bez usunięcia przyczyn tych strat. 16.2.3. Zakres (17) Niniejsze wytyczne stosuje się do przedsiębiorstw we wszystkich sektorach działalności objętych Porozumieniem EOG oraz z zastrzeżeniem przeglądu dokonywanego przez Urząd zgodnie z art. 62 Porozumienia EOG, bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów odnoszących się do przedsiębiorstw przeżywających trudności w danym sektorze (9).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.