Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 7

Strona 7 z 18

e) przestrzegać warunku podanego w sekcji 16.3.3 (»pierwszy i ostatni raz«).

(10) Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości („Porozumienie o Nadzorze i Trybunale”) (Dz.U. L 344 z 31.12.1994, str. 1). (11) Sprawa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf przeciwko Komisji i innym [1997] ECR I-2549. 12) Wyjątek jest możliwy w przypadku pomocy na ratowanie w sektorze bankowości, której celem jest umożliwienie danej instytucji ( kredytowej dalszego prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawodawstwem (dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1) włączona do pkt. 14 załącznika IX do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu nr 15/2001 z 1.10.2001 (Dz.U. L 117 z 26.4.2001, str. 13 oraz suplement EOG nr 22 z 26.4.2001, str. 8). W każdym przypadku pomoc przyznana w innej postaci niż gwarancje kredytowe lub pożyczki spełniające warunki opisane w lit. a) powinna spełnić ogólne zasady dotyczące pomocy w celu ratowania i nie może składać się ze strukturalnych środków finansowych odnoszących się do środków własnych banku. Każda pomoc przyznana w innej postaci niż gwarancje kredytowe lub pożyczki spełniające warunki opisane w lit. a) będzie uwzględniona w razie analizowania środków wyrównawczych w ramach planu restrukturyzacji zgodnie z pkt. 37–41.

L 107/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

(25)

Jeżeli Państwo EFTA złożyło plan restrukturyzacji w czasie sześciu miesięcy od daty zezwolenia lub w przypadku pomocy, która nie została zgłoszona, od daty wdrożenia środka, ostateczny termin na zwrot pożyczki lub na zakończenie gwarancji jest przedłużony aż do momentu, gdy Urząd podejmie decyzję w sprawie planu, o ile Urząd nie zadecyduje, że takie przedłużenie jest nieuzasadnione.

(26)

Bez uszczerbku dla art. 23 część II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale oraz możliwości wniesienia sprawy do Trybunału EFTA, zgodnie z art. 1 ust. 2 drugim akapitem części I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd rozpocznie procedurę zgodnie z art. 1 ust. 2 część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, jeżeli Państwo EFTA nie przekaże:

a) wiarygodnego i uzasadnionego planu restrukturyzacji lub planu likwidacji; lub

b) dowodu, że pożyczka została całkowicie zwrócona i/lub gwarancja została zakończona przed wygaśnięciem sześciomiesięcznego terminu.

(27)

W każdym przypadku Urząd może zdecydować o rozpoczęciu takiej procedury, bez uszczerbku dla art. 23 część II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale i bez uszczerbku dla możliwości wniesienia sprawy do Trybunału EFTA zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, jeżeli uzna, że pożyczka lub gwarancja zostały źle wykorzystane lub że po wygaśnięciu sześciomiesięcznego terminu brak zwrotu pomocy nie może być dalej uznawany za uzasadniony.

(28)

Fakt zatwierdzenia pomocy w celu ratowania nie znaczy, że pomoc związana z planem restrukturyzacyjnym zostanie na pewno w przyszłości zatwierdzona; taka pomoc będzie oceniana oddzielnie według jej własnych cech.

16.3.1.2. P r o c e d u r a u p r o s z c z o n a (29) Urząd dołoży wszelkich starań, aby w ciągu jednego miesiąca została podjęta decyzja w sprawie pomocy w celu ratowania, która wypełnia wszystkie warunki wymienione w sekcji 16.3.1.1 i następujące łączne wymagania:

a) dane przedsiębiorstwo spełnia przynajmniej jedno z trzech kryteriów wymienionych w pkt. 9;

b) pomoc na ratowanie jest ograniczona do kwoty wynikającej z zastosowania wzoru zamieszczonego w Załączniku i nie przekracza 10 mln EUR.

16.3.2. Pomoc w celu restrukturyzacji 16.3.2.1. P o d s t a w o w a z a s a d a (30) Pomoc w celu restrukturyzacji wywołuje szczególne zagrożenia dla konkurencji, ponieważ może niesprawiedliwie przesunąć ciężar dostosowania strukturalnego i związane z tym problemy społeczne i gospodarcze na innych producentów, którzy działają bez pomocy, i na inne Umawiające się Strony Porozumienia EOG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.