Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

Data ogłoszenia:2005-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28

Strona 1 z 18
L 107/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2005

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 „pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków”

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) i art. 1 w części I Protokołu 3 oraz art. 18 i 19 w części II Protokołu 3 (3),

mając na uwadze, że na mocy art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wprowadza w życie przepisy Porozumienia EOG dotyczące pomocy państwa,

mając na uwadze, że na mocy art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje obwieszczenia lub wytyczne dotyczące kwestii podjętych w Porozumieniu EOG, jeżeli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak przewiduje lub jeżeli Urząd Nadzoru EFTA uzna to za niezbędne,

odwołując się do proceduralnych i merytorycznych przepisów w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjętych dnia 19 stycznia 1994 r. przez Urząd Nadzoru EFTA,

(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Protokół 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, zmieniony przez państwa EFTA dnia 10 grudnia 2001 r. Zmiany te włączyły „rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22.3.1999, ustanawiające szczegółowe zasady stosowania [ex] art. 93 Traktatu WE” do Protokołu 3 i weszły w życie dnia 28 sierpnia 2003 r. 4) Wytyczne dotyczące stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do Porozu( mienia o Nadzorze i Trybunale Sprawiedliwości, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19.1.1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, str. 1, suplement EOG nr 32, ostatnio zmienione decyzją Urzędu nr 195/04/COL z 14 lipca 2004 r., jeszcze nieopublikowaną. Zwane dalej Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa.

28.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/29

mając na uwadze, że dnia 1 października 2004 r. Komisja Europejska opublikowała nowy komunikat o wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw oraz wniosek dotyczący odpowiednich środków przygotowawczych zgodnie z art. 88 ust. 1 Traktatu WE (1), mając na uwadze, że niniejszy komunikat ma również zastosowanie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mając na uwadze, że ma zostać zapewnione jednolite stosowanie przepisów EOG o pomocy państwa na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, mając na uwadze, że zgodnie z pkt. II pod nagłówkiem „OGÓLNE” pod koniec załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA ma przyjąć, po konsultacji z Komisją Europejską, akty odpowiadające tym przyjętym przez Komisję Europejską, po konsultacji z Komisją Europejską, odwołując się do konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA odbył z państwami EFTA na wielostronnym spotkaniu dnia 3 lutego 2004 r. na ten temat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Rozdział 16 Wytycznych dotyczących pomocy państwa zostaje zmieniony zastępując obecny rozdział 16 tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Proponuje się odpowiednie środki zawarte w Załączniku do niniejszej decyzji. 2) Państwa EFTA są poinformowane w drodze pisma zawierającego egzemplarz niniejszej decyzji oraz Załącznik. Państwa EFTA muszą wyrazić swoją zgodę na odpowiednie środki w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania tego pisma.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 107 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 44 z 200528.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (Dz.U. L 370 z 17.12.2004)

 • Dz. U. L107 - 26 z 200528.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2001/657/WE, rozszerzająca odstępstwo w celu włączenia solonych filetów z dorsza i solonego dorsza całego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1256)

 • Dz. U. L107 - 24 z 200528.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L107 - 22 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L107 - 20 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 18 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające specjalny system identyfikacji bydła trzymanego w celach kulturalnych i historycznych w oficjalnie zatwierdzonych gospodarstwach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L107 - 17 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L107 - 14 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L107 - 13 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L107 - 11 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200528.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.