Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 108 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 108 POZ 35

Strona 1 z 12
29.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/35

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 667/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru środki ograniczające

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wych podlegających środkom ograniczającym wymienionym w art. 8 lit. a) tego rozporządzenia.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru (1), w szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 12 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 798/2004 upoważnia Komisję do wprowadzenia zmian w załącznikach III i IV na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załączników I i II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB (2) odnawiającego środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi. Wspólne stanowisko 2005/340/WPZiB (3) wprowadza zmiany w załącznikach I i II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004. W celu zapewnienia, że środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są skuteczne, musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(5)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia. Artykuł 12 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 798/2004 upoważnia Komisję do zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie. Belgia, Węgry, Niderlandy i Szwecja poinformowały Komisję o zmianach dotyczących ich właściwych władz. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004. Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 wymienia osoby podlegające środkom ograniczającym określonym w art. 6 tego rozporządzenia. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zawiera wykaz birmańskich przedsiębiorstw państwo-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Tekst załączników II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załącznikach I, II i III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 28.04.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1853/2004 (Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 11).

(2) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB (Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17). (3) Patrz: strona 88 aktualnego Dziennika Urzędowego.

L 108/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2005

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych władz określonych w art. 4, 7 i 8 BELGIA Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service »Asie du sud et de l'Est, Océanie« Téléphone (32-2) 501 82 74 Service des transports Téléphone (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Téléphone (32-2) 501 83 20 Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkin Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Directie-generaal Bilaterale Zaken Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië Telefoon (32-2) 501 82 74 Dienst Vervoer Telefoon (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Telefoon (32-2) 501 83 20 Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie Potentiel économique Direction Industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5ème étage B-1210 Bruxelles Tél général: 0032(0) 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 108 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 107 z 200529.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych (Dz.U. L 107 z 28.4.2005)

 • Dz. U. L108 - 88 z 200529.4.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/340/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB

 • Dz. U. L108 - 87 z 200529.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w zakresie środków zwalczania klasycznego pomoru świń we Francji (notyfikowana jako document nr C(2005) 1249) (1)

 • Dz. U. L108 - 67 z 200529.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1242) (1)

 • Dz. U. L108 - 66 z 200529.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotycząca nominacji trzech członków oraz jednego zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L108 - 64 z 200529.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję Rady dnia z 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L108 - 63 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L108 - 62 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L108 - 61 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L108 - 60 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L108 - 59 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L108 - 34 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L108 - 32 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L108 - 29 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L108 - 25 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 23 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 662/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 20 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 661/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 19 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L108 - 17 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L108 - 16 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 24. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L108 - 13 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 11 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 9 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L108 - 8 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski, złożone w kwietniu 2005 r. o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L108 - 7 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu kwietniu 2005 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L108 - 5 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

 • Dz. U. L108 - 3 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L108 - 1 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.