Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 110 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy przyznanego przez Hiszpanię na rzecz producentów oliwy z wytłoczyn z oliwek – Pomoc państwa C21/02 (ex NN 14/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1635)

Data ogłoszenia:2005-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 110 POZ 48

Strona 1 z 9
L 110/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie programu pomocy przyznanego przez Hiszpanię na rzecz producentów oliwy z wytłoczyn z oliwek – Pomoc państwa C21/02 (ex NN 14/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1635)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2005/350/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

W piśmie z dnia 15 kwietnia 2002 r. Hiszpania przedstawiła wiele uwag. W piśmie z dnia 2 kwietnia 2004 r. Hiszpania przekazała informacje uzupełniające.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(7)

Zainteresowane strony nie przedstawiły Komisji uwag w tej kwestii.

umożliwiając zainteresowanym stronom przedstawienie uwag zgodnie z wymienionym artykułem (1) oraz uwzględniając te uwagi,

(8)

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY

a także mając na uwadze, co następuje:

(9)

Nazwa programu: program pomocy dla producentów oliwy z wytłoczyn z oliwek.

I. POSTĘPOWANIE (1)

Budżet: według szacunków 1 202 024,21 EUR.

wynosi

maksymalnie

W piśmie z dnia 14 grudnia 2001 r. Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii z prośbą o informacje w sprawie programu pomocy przyznanego producentom oliwy z wytłoczyn z oliwek.

(10)

Okres trwania: jeden rok.

(11) (2)

W piśmie z dnia 4 stycznia 2002 r. władze Hiszpanii zgłosiły Komisji program pomocy przyznany producentom oliwy z wytłoczyn z oliwek, opisany w decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu.

Beneficjenci: tłocznie, rafinerie oraz rozlewnie oliwy z wytłoczyn z oliwek.

(12)

(3)

W związku z tym, że program pomocy został już przyjęty, przeniesiono go do rejestru pomocy nienotyfikowanych (pomoc nr NN 14/02).

Cel środków: sfinansowanie dostosowywania procesów produkcji oliwy do nowych norm przewidzianych w zarządzeniu Ministerio de la Presidencia (Urzędu Premiera) z dnia 25 lipca 2001 r., ustanawiających limity zawartości określonych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w oliwie z wytłoczyn z oliwek (3), oraz zagwarantowanie normalnego funkcjonowania olejarni w trakcie roku gospodarczego 2001/2002.

(4)

W piśmie z dnia 12 marca 2002 r. Komisja poinformowała Hiszpanię o swojej decyzji dotyczącej rozpoczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do przedmiotowego programu pomocy.

(13)

Możliwe skutki przyznania środków: naruszenie zasad konkurencji poprzez faworyzowanie niektórych producentów oliwy z wytłoczyn oraz naruszenie przepisów odpowiedniej organizacji wspólnego rynku.

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowych środków.

(14)

Intensywność pomocy, koszty kwalifikujące się do pomocy, kumulacja: obniżenie wysokości oprocentowania pożyczek oraz obniżenie kwoty poręczenia pożyczek. Kwoty pożyczek różnią się w zależności od beneficjentów.

(1) Dz.U. C 93 z 18.4.2002, str. 2. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Boletín Oficial del Estado nr 178 z 26.7.2001, str. 27397.

30.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/49

(15)

Poniżej zostały opisane powody wszczęcia postępowania.

— czas trwania pożyczek wynosi jeden rok, — stopą oprocentowania jest stopa bazowa ICO przyznawana operacjom na jeden rok, obowiązująca od momentu przyznania pożyczek, — marża zysku instytucji finansowych pozostaje na poziomie 0,75 %, — ryzyko pożyczek ponoszą instytucje finansowe,

(16)

W zarządzeniu Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności z dnia 14 listopada 2001 r. ustanawiającym strategię pomocy dla tłoczni, rafinerii oraz rozlewni oliwy z wytłoczyn z oliwek (4), przewidziano pożyczki w wysokości maksymalnie 5 mld ESP (30,05 mln EUR) oraz obniżenie wysokości odsetek ze strony Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (dalej nazywanego „MRRŻ”), które może również ustanowić obniżenie kwoty poręczenia wspomnianych pożyczek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 110 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 81 z 200530.4.2005

  Sprostowanie do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 663/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalającego stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (Dz.U. L 108 z dnia 29.4.2005)

 • Dz. U. L110 - 80 z 200530.4.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L110 - 78 z 200530.4.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu z dnia 30 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wprowadzenia zmian do rozdziału 3 załącznika 1

 • Dz. U. L110 - 56 z 200530.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. dotycząca programu pomocy realizowanego przez Królestwo Hiszpanii na rzecz spółki lotniczej Intermediación Aérea SL (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3938) (1)

 • Dz. U. L110 - 44 z 200530.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/E-2/37.857 – Nadtlenki organiczne) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4570 wersja ostateczna oraz sprostowanie C(2004) 4)

 • Dz. U. L110 - 42 z 200530.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika Węgierska podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego Traktatu

 • Dz. U. L110 - 40 z 200530.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako przewidującej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L110 - 36 z 200530.4.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L110 - 35 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L110 - 34 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L110 - 33 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 maja 2005 r.

 • Dz. U. L110 - 30 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2005 r.

 • Dz. U. L110 - 29 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 17. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L110 - 28 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 18. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L110 - 27 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 334. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L110 - 26 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 81. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L110 - 24 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 162. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L110 - 22 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 682/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 162. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L110 - 21 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 681/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 w zakresie warunków otrzymywania płatności obszarowych na len uprawiany na włókno

 • Dz. U. L110 - 18 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. otwierające procedurę przetargową nr 54/2005 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L110 - 16 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L110 - 14 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L110 - 12 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L110 - 10 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L110 - 8 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L110 - 6 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L110 - 1 z 200530.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.