Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 8

(14)

(10)

(15)

(11)

(16)

2. Traktowanie jako podmiotu gospodarki rynkowej („MET”)

(12)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego, w dochodzeniach antydumpingowych dotyczących przywozu pochodzącego z ChRL wartość normalną określa się zgodnie z ust. 1–6 wspomnianego artykułu dla producentów spełniających kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, tj. w przypadkach gdy zostanie wykazane, że w odniesieniu do wytwarzania i sprzedaży produktu podobnego miały zastosowanie warunki gospodarki rynkowej. Wspomniane kryteria przedstawiono poniżej w streszczonej formie: — decyzje biznesowe podejmuje się w odpowiedzi na sygnały dochodzące z rynku, bez znacznego wpływu

3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/3

(17)

W odniesieniu do drugiego kryterium uznano, że wnioskodawca narusza określone międzynarodowe standardy rachunkowości („IAS”). Jeżeli chodzi o IAS 1, wnioskodawca naruszył trzy fundamentalne zasady rachunkowości: rachunkowości na bazie materiałowej, rozwagi oraz prymatu treści nad formą. Wnioskodawca nie działał również zgodnie ze standardem IAS 2 dotyczącym magazynów, budynki nie były uznane i amortyzowane zgodnie ze standardem IAS 16, natomiast prawa wynikające z użytkowania gruntu nie zostały zamortyzowane zgodnie ze standardem IAS 38. Wreszcie, naruszone zostały standard IAS 21 dotyczący skutku zmian kursów walutowych i standard IAS 36 dotyczący aktualizacji wartości aktywów finansowych. Fakt, że w sprawozdaniach z audytu przemilczano większość przypadków naruszeń IAS, wskazuje, że sam audyt nie był przeprowadzony zgodnie ze wspomnianymi standardami. Należy również podkreślić, że w sprawozdaniu biegłego rewidenta dotyczącym roku finansowego 2001 jednego z dwóch chińskich producentów odnotowano problemy dotyczące magazynów, natomiast w sprawozdaniu biegłego rewidenta dotyczącym lat finansowych 2002 i 2003 odnotowano, że wspomniane przedsiębiorstwo nie wprowadziło odpowiedniej polityki związanej z aktualizacją wartości aktywów finansowych. Były to zatem problemy, które pojawiały się każdego roku i na które biegli rewidenci daremnie zwracali uwagę. Jest to kolejny element, który jasno wskazuje na fakt, że księgowość wnioskodawcy nie jest wiarygodna. Wnioskodawca i przemysł wspólnotowy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących powyższych ustaleń. Po konsultacji z Komitetem Doradczym poinformowano wnioskodawcę, że nie można mu przyznać MET. Przemysł wspólnotowy nie przedstawił żadnych uwag. Wnioskodawca twierdził, że nie doszło do ingerencji państwa, że koszty odzwierciedlały wartości rynkowe i że wyżej wspomniane standardy IAS nie miały zastosowania w tym przypadku. W szczególności jeden z dwóch powiązanych chińskich producentów twierdził, że wnioski o odszkodowanie związane z wynikami przedsiębiorstwa zwykle można znaleźć w umowie spółki typu joint venture w warunkach gospodarki rynkowej. Drugi producent uznał za normalne to, że przedsiębiorstwo było zwolnione z opłat podczas fazy przygotowywania projektu. Wreszcie, uznał on, że amortyzacja budynków i zamortyzowanie prawa wynikającego z użytkowania gruntu nie dotyczyły wyłącznie tego przedsiębiorstwa i że chińskie władze nie odniosły z tego powodu żadnej korzyści. Te argumenty należało odrzucić. Po pierwsze, mimo że samo istnienie spółki joint venture, takiej jak w obecnym dochodzeniu, nie wskazuje na interwencję państwa, umowa spółki zawiera mechanizmy umożliwiające państwu interwencję. W szczególności prawo chińskiego partnera (tzn. władz lokalnych) do wystąpienia o odszkodowanie nie jest ograniczone do przypadku

nieuiszczania opłat za użytkowanie gruntu. Zatem zakres praw chińskiego partnera jest większy niż zakres praw zwykłego właściciela.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 20 z 20053.5.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 14 z 20053.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

 • Dz. U. L112 - 12 z 20053.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L112 - 10 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2005 z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L112 - 8 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.