Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 8

Po drugie, przez pierwszy rok działalności należało uiszczać opłaty za grunt na rzecz państwa. Jakiekolwiek zwolnienie od tego rodzaju obowiązku ponoszenia opłat należało przewidzieć w kontrakcie. Wreszcie, fakt, że wnioskodawca przyznał, że amortyzacja budynków i zamortyzowanie prawa wynikającego z użytkowania ziemi nie są określane przez same przedsiębiorstwa, nie potwierdza wniosku, zgodnie z którym państwo mogło w znaczny sposób interweniować w decyzje biznesowe wnioskodawcy.

(22)

(18)

Głównym argumentem wnioskodawcy w sprawie kryterium 2 było to, że księgowi w Chińskiej Republice Ludowej nie przyjęli IAS. Wnioskodawca przyznał, że nie były one stosowane, jednakże uznał, że IAS wspomniane przez Komisję nie miały zastosowania w OD. Jednakże ustalono, że wszystkie przepisy IAS, o których mowa w motywie 17, obowiązywały w OD.

(23)

(19)

W swoich uwagach do ostatecznego dokumentu ujawniającego wnioskodawca twierdził, że postanowienie o nieprzyznaniu MET dwóm powiązanym chińskim producentom nie zostało powzięte w okresie trzech miesięcy od wszczęcia dochodzenia, jak stanowi art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Według wnioskodawcy miało to wpływ na decyzje Komisji o nieprzeprowadzaniu weryfikacji informacji dostarczonych przez niektóre powiązane z nim przedsiębiorstwa oraz przez producenta w kraju analogicznym, co spowodowało, że wynik dochodzenia był nieobiektywny.

(24)

(20)

Jeżeli chodzi o argument dotyczący trzymiesięcznego terminu, to niedotrzymanie tego rodzaju terminu nie skutkuje żadnymi oczywistymi konsekwencjami prawnymi. Należy zauważyć, że wnioski związane z MET były wybrakowane i wymagały wielu poważnych wyjaśnień i dodatkowych informacji, co opóźniło dochodzenie. Dwóm powiązanym chińskim producentom eksportującym przedłużono, na ich własny wniosek, terminy na przedłożenie wspomnianych wyjaśnień i dodatkowych informacji. Ponadto, ponieważ nie mogli oni przyjąć zespołu weryfikacyjnego na początku października 2004 r., wizyta weryfikacyjna miała miejsce w drugiej połowie tego miesiąca, w ten sposób powodując dalsze opóźnienie ustalenia MET. Dlatego też uznano, że wiążące ustalenie MET można było przeprowadzić bądź przyjąć również po wspomnianym trzymiesięcznym okresie.

(25)

(21)

Komisja dokonała weryfikacji wszystkich informacji, które uważała za niezbędne, podczas dochodzenia przeprowadzonego w siedzibie wnioskodawcy i przyjęła wszystkie informacje dostarczone przez jego powiązane przedsiębiorstwa w celu ustalenia ceny eksportowej. Zatem fakt braku przeprowadzenia wizyt weryfikacyjnych w siedzibach tych powiązanych przedsiębiorstw nie miał negatywnego wpływu na wnioskodawcę. W odniesieniu do producenta w kraju analogicznym ustalenia przedstawiono w motywach od 29 do 41.

L 112/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2005

(26)

W świetle powyższych ustaleń uznano, że wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego i dlatego też nie należy przyznawać MET. 3. Traktowanie indywidualne („TI”)

(27)

Wnioskodawca wystąpił również o TI w przypadku nieprzyznania mu MET. Na podstawie otrzymanych informacji uznano, że wspomniane dwa powiązane chińskie przedsiębiorstwa spełniły wszystkie wymagania związane z TI określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Zatem uznano, że wnioskodawcy należy przyznać TI. 4. Dumping Wartość normalna a) Kraj analogiczny

skodawca uznał za dyskryminujące wykorzystanie nie zweryfikowanych faktów do ustalenia wartości normalnej dla producenta eksportującego, działającego w kraju nieposiadającym gospodarki rynkowej, podczas gdy nie zdarza się to w rewizjach „nowych eksporterów” dotyczących producentów eksportujących w krajach o gospodarce rynkowej. Wnioskodawca, opierając się na informacjach zawartych w dokumentach niepodlegających klauzuli poufności, twierdził, że odpowiedź na kwestionariusz producenta indonezyjskiego była w rzeczywistości nieadekwatna i zawierała jedynie informacje umożliwiające przeprowadzenie przybliżonego obliczenia konstruowanej wartości normalnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 20 z 20053.5.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 14 z 20053.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

 • Dz. U. L112 - 12 z 20053.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L112 - 10 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2005 z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L112 - 8 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.