Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 8
Dlatego też nie było właściwe dokonywanie tego rodzaju dostosowania do wartości normalnej i żądania wnioskodawcy nie mogły zostać zaakceptowane. W odniesieniu do obliczenia dostosowania uwzględniającego prowizje należy podkreślić, że wnioskodawca, mimo wyraźnego żądania, nie przedstawił wystarczająco szczegółowych informacji, które umożliwiłyby inną alokację wydatków SGA. W tym kontekście żądanie wnioskodawcy dotyczące obliczenia dostosowania na prowizję należało odrzucić.

Margines dumpingu

(55)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego średnią ważoną wartości normalnej ze względu na typ porównano ze średnią ważoną ceny eksportowej odpowiadającego typowi rozpatrywanego produktu.

(51)

(56)

(52)

Porównanie wykazało istnienie dumpingu. Zgodnie z ustaloną praktyką Wspólnoty dla dwóch powiązanych producentów eksportujących obliczono jeden margines dumpingu. Ten margines dumpingu, wyrażony jako procent ceny netto na granicy Wspólnoty przy niezapłaconym cle, dla powiązanych przedsiębiorstw Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd i Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd wynosi 52,6 %.

D. ZMIANA ŚRODKÓW PODDANYCH REWIZJI (57)

W świetle wyników dochodzenia uznaje się, że na wnioskodawcę należy nałożyć ostateczne cło antydumpingowe na poziomie ustalonego marginesu dumpingu. Margines ten wynosi poniżej ogólnokrajowego poziomu usunięcia szkody, ustalonego dla ChRL w pierwotnym dochodzeniu.

(58)

(53)

W tym kontekście zmienione cło antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu REWS z Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd i Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd wynosi 52,6 %.

E. NAŁOŻENIE CŁA ANTYDUMPINGOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ (59)

W świetle powyższych ustaleń cło antydumpingowe mające zastosowanie do wnioskodawcy powinno zostać nałożone z mocą wsteczną na przywóz rozpatrywanego produktu, który poddano obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2004.

F. UJAWNIENIE (60)

Wszystkie zainteresowane strony poinformowano o wszelkich zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których planowano nałożyć na przywóz REWS od wnioskodawcy zmienione ostateczne cło antydumpingowe oraz nałożyć to cło z mocą wsteczną na przywóz podlegający rejestracji. Uwagi zainteresowanych stron rozważono i uwzględniono tam, gdzie stosowne.

(54)

(61)

Niniejsza rewizja nie zmienia daty wygaśnięcia środków nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,

3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/7

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W tabeli w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 dodaje się rubryki w brzmieniu:

„Kraj Przedsiębiorstwo Stawka celna Kod dodatkowy TARIC

2. Niniejszym nałożone cło nakłada się również z mocą wsteczną na przywóz produktu rozpatrywanego, zarejestrowanego zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2004.

Chińska Republika Ludowa

Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103, Chińska Republika Ludowa

52,6 %

A561

Niniejszym nakazuje się władzom celnym zaprzestanie rejestracji przywozu produktu rozpatrywanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i wytwarzanego przez Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd i Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd.

Shanghai Excell M&E 52,6 % Enterprise Co. Ltd No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, Chińska Republika Ludowa

A561”

3. O ile nie przewidziano inaczej, stosowane są obowiązujące przepisy celne.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 28 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 20 z 20053.5.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 14 z 20053.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

 • Dz. U. L112 - 12 z 20053.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L112 - 10 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2005 z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L112 - 8 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.