Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1

Strona 1 z 8
3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

tera” rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wnioskodawca podnosił, że nie jest powiązany z producentami eksportującymi w ChRL, podlegającymi obowiązującym środkom antydumpingowym w odniesieniu do REWS. Ponadto podnosił, że nie prowadził wywozu REWS do Wspólnoty w okresie pierwotnego dochodzenia (zwanego dalej „OD pierwotnego”, tj. od dnia 1 września 1998 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r.), ale zaczął prowadzić wywóz do Wspólnoty w późniejszym okresie. 2. Wszczęcie rewizji „nowego eksportera”

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. ŚRODKI OBOWIĄZUJĄCE (1)

Obecnie obowiązujące środki są ostatecznym cłem antydumpingowym nałożonym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 (2) na przywóz niektórych wag elektronicznych („REWS”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z tym samym rozporządzeniem cło antydumpingowe nałożono również na przywóz REWS pochodzących z Tajwanu i Republiki Korei.

Komisja zbadała dowody przedstawione przez wnioskodawcę i uznała je za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia rewizji zgodnie z przepisami art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przedstawienia uwag przez zainteresowany przemysł wspólnotowy Komisja wszczęła, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1408/2004, rewizję rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 w odniesieniu do wnioskodawcy i rozpoczęła swoje dochodzenie.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji wszczynającym rewizję zniesiono cło antydumpingowe wynoszące 30,7 %, nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 na przywóz REWS produkowanych przez wnioskodawcę. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, władze celne zostały poinstruowane o powzięciu odpowiednich kroków celem zarejestrowania tego rodzaju przywozu.

B. OBECNE DOCHODZENIE

1. Wniosek o wszczęcie rewizji

(2)

3. Produkt rozpatrywany

(5)

Po nałożeniu ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz REWS pochodzących z ChRL Komisja otrzymała od dwóch powiązanych chińskich przedsiębiorstw, Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd. i Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd. (zwane dalej „wnioskodawcą”), wniosek o wszczęcie rewizji „nowego ekspor-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 42. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1408/2004 (Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 8).

Produkt rozpatrywany w obecnej rewizji jest taki sam, jak produkt objęty dochodzeniem, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków na przywóz REWS pochodzących z ChRL (zwanym dalej „dochodzeniem pierwotnym”), tj. wagi elektroniczne wykorzystywane w handlu detalicznym, których maksymalna zdolność ważenia nie przekracza 30 kg i które wyposażone są w cyfrowy wyświetlacz wagi, ceny za jednostkę i ceny do zapłaty (niezależnie od posiadania możliwości drukowania tego rodzaju danych), zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 8423 81 50 (kod TARIC 8423 81 50 10) i pochodzące z ChRL.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 20 z 20053.5.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 14 z 20053.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

 • Dz. U. L112 - 12 z 20053.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L112 - 10 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2005 z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L112 - 8 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.