Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 12

L 112/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (2005/353/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, którego tekst załączono do decyzji Rady 2004/897/WE (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

Stosowanie postanowień dyrektywy 2003/48/WE (3) jest uzależnione od zastosowania przez Księstwo Liechtensteinu środków równoważnych przewidzianym w dyrektywie, zgodnie z Umową zawartą przez Księstwo Liechtensteinu ze Wspólnotą Europejską.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z decyzją 2004/897/WE i z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji w sprawie zawarcia Umowy, Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 7 grudnia 2004 r.

(1)

Dnia 16 października 2001 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia z Księstwem Liechtensteinu negocjacji dotyczących odpowiedniej umowy w celu zapewnienia przyjęcia przez Księstwo Liechtensteinu środków równoważnych środkom, które mają być stosowane we Wspólnocie w celu zapewnienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

(2)

Treść Umowy, będąca wynikiem negocjacji, odzwierciedla należycie zalecenia dotyczące negocjacji wydane przez Radę. Umowie towarzyszy protokół ustaleń między

(6)

Należy ustanowić prostą i szybką procedurę wprowadzania możliwych zmian postanowień załączników I i II do Umowy,

(1) Opinia z dnia 17 listopada 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 83. (3) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/13

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 3 Artykuł 1 W imieniu Wspólnoty notyfikacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 Umowy, dokonuje Przewodniczący Rady (2).

Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji (1). Artykuł 2 Komisja zostaje niniejszym upoważniona do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian w załącznikach do Umowy, zapewniających prawidłowość zawartych w załącznikach danych dotyczących właściwych organów wynikających z notyfikacji, o których mowa w art. 5 lit. a) dyrektywy 2003/48/WE, oraz w załącznikach do tejże dyrektywy.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 84.

(2) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 20 z 20053.5.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 14 z 20053.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

 • Dz. U. L112 - 10 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2005 z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L112 - 8 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 1 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.