Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 14

Strona 1 z 3
L 112/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

(Jedynie teksty w językach niemieckim, angielskim, duńskim, hiszpańskim, francuskim, greckim, włoskim, niderlandzkim i portugalskim są autentyczne)

(2005/354/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

pojednawczej w ramach rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (4).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Państwa Członkowskie miały możliwość wnioskowania o wszczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana i Komisja przeanalizowała sprawozdanie sporządzone po zakończeniu tej procedury. Artykuły 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 729/70, jak również art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 stanowią, że finansowane mogą być jedynie refundacje wywozowe przy wywozie do krajów trzecich oraz działania interwencyjne mające na celu stabilizację rynków rolnych, odpowiednio przyznane lub przedsięwzięte zgodnie z zasadami wspólnotowymi w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych. Przeprowadzone weryfikacje, wyniki dwustronnych dyskusji i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez Państwa Członkowskie nie spełnia warunków i nie może zatem być finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR. Należy wskazać kwoty nie uznane do pokrycia w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR, które to kwoty nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem Państw Członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji. Dla przypadków objętych niniejszą decyzją szacunek kwot do wykluczenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami wspólnotowymi został przekazany Państwom Członkowskim przez Komisję w ramach sprawozdania podsumowującego.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

(3)

po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Artykuł 5 rozporządzenia (EWG) nr 729/70 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999, a także art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (3) stanowią, że Komisja przystępuje do niezbędnych weryfikacji, informuje Państwa Członkowskie o wynikach weryfikacji, zapoznaje się z ich zastrzeżeniami, zwołuje dwustronne dyskusje w celu wypracowania porozumienia z danymi Państwami Członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach, odwołując się do decyzji Komisji 94/442/WE z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia procedury

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1287/95 (Dz.U. L 125 z 8.6.1995, str. 1). 2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. ( (3) Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 465/2005 (Dz.U. L 77 z 23.3.2005, str. 6).

(4) Dz.U. L 182 z 16.7.1994, str. 45. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją (WE) nr 2001/535/WE (Dz.U. L 193 z 17.7.2001, str. 25).

3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/15

(7)

Niniejsza decyzja nie narusza konsekwencji finansowych, jakie Komisja mogłaby uzyskać z wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 31 października 2004 r. i dotyczących kwestii stanowiących jej przedmiot,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 20 z 20053.5.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L112 - 12 z 20053.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L112 - 10 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2005 z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L112 - 8 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 1 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.