Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 20

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 20

Strona 1 z 3
L 112/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci, art. 26 oraz art. 28 ust. 3 akapit pierwszy,

L’accord global et inclusif (Globalne i obejmujące wszystkich porozumienie) podpisane przez partie kongijskie w Pretorii w dniu 17 grudnia 2002 r., poprzedzające podpisanie aktu końcowego w dniu 2 kwietnia 2003 r. w Sun City, rozpoczęło proces przejściowy w Republice Demokratycznej Kongo, który obejmuje stworzenie zrestrukturyzowanego i zintegrowanego wojska narodowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

W dniu 12 kwietnia 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/304/WPZiB dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB (1).

W dniu 30 marca 2005 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1592 (2005) w sprawie sytuacji Demokratycznej Republiki Konga (DRK), w której Rada potwierdza, między innymi, swoje poparcie dla procesu przejściowego w DRK i wzywa Rząd Narodowej Jedności i Transformacji do przeprowadzenia reformy sektora bezpieczeństwa oraz postanawia przedłużyć mandat Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC), zgodnie z tym, jak stanowi rezolucja 1565 (2004).

(2)

W dniu 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła plan działania związany z popieraniem pokoju i bezpieczeństwa w Afryce w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Dnia 13 grudnia 2004 r. Rada zatwierdziła wytyczne w sprawie wprowadzenia w życie tego planu działania.

(8)

(3)

W dniu 13 grudnia 2004 r. w swoich konkluzjach Rada podkreśliła gotowość Unii Europejskiej do przyczynienia się do reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK).

W dniu 26 kwietnia 2005 r. rząd DRK zwrócił się oficjalnie do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (SG/WP) o udzielenie wsparcia przez Unię poprzez utworzenie grupy doradczej i pomocowej przy władzach kongijskich w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa.

(9)

(4)

W dniu 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/530/WPZiB (2), które między innymi przedłuża i zmienia mandat Aldo Ajello jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich.

Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK) może ulec pogorszeniu, wywołując potencjalnie poważne reperkusje wpływające na proces umacniania demokracji, państwa prawa oraz międzynarodowego i regionalnego bezpieczeństwa. Kontynuowanie zaangażowania wysiłków politycznych i zasobów UE pozwoli na umocnienie stabilności w regionie.

(5)

W dniu 9 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) (3).

(10)

W dniu 12 kwietnia 2005 r. Rada zatwierdziła ogólną koncepcję podjęcia misji doradczej i pomocowej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga.

(1) Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 57. (2) Dz.U. L 234 z 3.7.2004, str. 13. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/96/WPZiB (Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 70). (3) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 30.

(11)

Status misji będzie przedmiotem konsultacji z rządem DRK w celu zapewnienia stosowania Umowy o Statusie Misji EUPOL „Kinszasa” do misji i jej personelu,

3.5.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 112 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 14 z 20053.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako document nr C(2005) 1307)

 • Dz. U. L112 - 12 z 20053.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiajacej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L112 - 10 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2005 z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L112 - 8 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 1 z 20053.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.