Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 9

4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (2005/356/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 94 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, ust. 3 akapit pierwszy oraz ust. 4,

(4)

Zastosowanie przepisów dyrektywy 2003/48/WE (3) zależy od zastosowania przez Księstwo Andory środków równoważnych do tych, które przewiduje wymieniona dyrektywa, zgodnie z porozumieniem zawartym przez to państwo ze Wspólnotą Europejską.

uwzględniając wniosek Komisji,

Zgodnie z decyzją 2004/828/WE i z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji w sprawie zawarcia porozumienia, porozumienie zostało podpisane w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 15 listopada 2004 r.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Należy zatwierdzić porozumienie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Dnia 16 października 2001 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z księstwem Andory w sprawie porozumienia, umożliwiającego zapewnienie przez to państwo przyjęcia środków równoważnych do tych, jakie muszą być stosowane wewnątrz Wspólnoty w celu zapewnienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Niezbędne jest zaplanowanie prostej i łatwej procedury dla ewentualnych dostosowań załączników I i II do porozumienia.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską przewidujące środki równoważne do tych przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

(2)

Tekst porozumienia, wynikający z negocjacji, jest zgodny z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę. Temu dokumentowi towarzyszy wspólna Deklaracja Intencji Wspólnoty Europejskiej i Państw Członkowskich z jednej strony, a Księstwem Andory z drugiej strony, której tekst jest załączony do decyzji Rady 2004/828/WE (2).

Tekst porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji (4).

(3) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35). (4) Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 33.

(1) Opinia z dnia 17 listopada 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) (2) Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 32.

L 114/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2005

Artykuł 2 Komisja jest upoważniona, w imieniu Wspólnoty, do zatwierdzenia zmian do załączników do porozumienia, niezbędnych w celu zapewnienia ich zgodności z informacjami dotyczącymi właściwych organów, wynikającymi z notyfikacji przewidzianych w art. 5 lit. a) dyrektywy 2003/48/WE, oraz informacjami znajdującym się w jego załączniku. Artykuł 3 Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, przystępuje do notyfikacji przewidzianej w art. 15 ust. 1 porozumienia (1).

Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

(1) Sekretariat Generalny Rady zapewni, że data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 14 z 20054.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1298)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyznaczająca siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L114 - 11 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L114 - 7 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 5 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 3 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L114 - 1 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.