Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 35

Tytuł:

2005/343/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument C(2005) 1027) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 35

Strona 1 z 5
4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument C(2005) 1027)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/343/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom posiadającym cechy, które pozwalają im w znaczącym stopniu przyczyniać się do poprawy w odniesieniu do kluczowych aspektów ochrony środowiska. (2) Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że należy ustalić według grup produktów określone kryteria oznakowania ekologicznego opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego. (3) Stanowi ono ponadto, iż odpowiednio wcześnie przed końcem okresu ważności kryteriów określonych dla danej grupy produktów powinien odbyć się przegląd kryteriów znakowania ekologicznego, jak również ocena i weryfikacja wymagań związanych z tymi kryteriami. (4) W celu odzwierciedlenia wydarzeń na rynku stosownym jest dokonanie rewizji kryteriów ustanowionych decyzją Komisji 2001/687/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalania ekologicznych kryterów przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego komputerom przenośnym (2).

(5) Ponadto, aby określić, że urządzenia wyposażone w ekranową klawiaturę dotykową mają być ujęte w grupie produktów oraz że produkty, których głównym zastosowaniem nie jest informatyka, mają być wyłączone, konieczne jest zmodyfikowanie definicji grupy produktów określonej w tejże decyzji. (6) W celu zachowania przejrzystości należy zatem zastąpić decyzję 2001/687/WE. (7) Zrewidowane kryteria ekologiczne, jak również związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji, powinny obowiązywać przez okres czterech lat. (8) Stosownym jest pozostawienie okresu przejściowego nie dłuższego niż dwanaście miesięcy producentom, których produktom przyznane zostało oznakowanie ekologiczne przed dniem notyfikacji niniejszej decyzji lub którzy złożyli wniosek o przyznanie takiego oznakowania przed tym dniem, aby mieli oni dostateczną ilość czasu na dostosowanie swoich produktów do zrewidowanych kryteriów i wymogów. (9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Grupa „komputery przenośne” obejmuje wszystkie komputery, które mogą być używane w wielu miejscach, które składają się z jednostki systemowej, monitora i klawiatury połączonych w jednej obudowie, które są przeznaczone do łatwego przenoszenia pomiędzy różnymi miejscami i które mogą być używane zasilane wewnętrznym akumulatorem. Ta grupa produktów obejmuje również urządzenia wyposażone w ekranową klawiaturę dotykową.

(1) (2)

Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1. Dz.U. L 242, z 12.9.2001, str. 11.

Grupa produktów nie obejmuje produktów, których podstawowym zastosowaniem jest informatyka.

L 115/36

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 6

4.5.2005

Aby uzyskać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne dla komputerów osobistych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000, urządzenie musi zaliczać się do grupy „komputery przenośne” i musi spełniać kryteria ekologiczne przedstawione w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy „komputery przenośne”, jak również związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji, obowiązują do dnia 30 kwietnia 2009 r. Artykuł 4 Do celów administracyjnych, numerem kodowym przydzielonym grupie „komputery przenośne” jest „018”. Artykuł 5 Decyzja 2001/687/WE zostaje uchylona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L115 - 42 z 20054.5.2005

    2005/344/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1028) (1)

  • Dz. U. L115 - 9 z 20054.5.2005

    2005/342/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1026) (1)

  • Dz. U. L115 - 1 z 20054.5.2005

    2005/341/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1024) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.