Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 42

Tytuł:

2005/344/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1028) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 42

Strona 1 z 15
L 115/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1028)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/344/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zmodyfikowanie definicji grupy produktów określonej w tejże decyzji. (6) Dla zapewnienia jasności należy zatem odpowiednio zastąpić decyzję 2001/523/WE. (7) Zrewidowane kryteria ekologiczne powinny być ważne przez okres czterech lat. (8) Stosownym jest pozostawienie okresu przejściowego nie dłuższego niż dwanaście miesięcy wnioskodawcom, których produktom przyznane zostało oznakowanie ekologiczne przed dniem notyfikacji niniejszej decyzji lub którzy złożyli wniosek o przyznanie takiego oznakowania przed tą datą, aby mieli oni wystarczająco czasu na dostosowanie swoich produktów, tak aby spełniały zrewidowane kryteria i wymagania. (9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, akapit drugi, po konsultacji z Radą ds. Znakowania Ekologicznego Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom posiadającym cechy, które pozwalają im w znaczącym stopniu przyczyniać się do poprawy kluczowych aspektów ochrony środowiska. (2) Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szczególne kryteria oznakowania ekologicznego, opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Radę ds. Znakowania Ekologicznego Unii Europejskiej, należy ustalić według grup produktów. (3) Stanowi ono ponadto, iż odpowiednio wcześnie przed końcem okresu ważności kryteriów określonych dla danej grupy produktów powinien odbyć się przegląd kryteriów znakowania ekologicznego, jak również wymagań dotyczących oceny i weryfikacji związanych z tymi kryteriami. (4) W celu uwzględnienia rozwoju naukowego oraz wydarzeń na rynku stosownym jest dokonanie przeglądu kryteriów ustanowionych decyzją Komisji 2001/607/WE z dnia 19 lipca 2001 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczących oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (2). (5) Ponadto aby określić, że produkty detergentowe przeznaczone do rutynowego czyszczenia okien należy uważać za uniwersalne środki czyszczące, a nie produkty o szczególnym zastosowaniu, konieczne jest

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Grupa produktów „uniwersalne środki czyszczące i środki czyszczące do urządzeń sanitarnych” składa się z następujących trzech podgrup: a) uniwersalne środki czyszczące obejmujące produkty detergentowe przeznaczone do rutynowego czyszczenia podłóg, ścian, sufitów, okien i innych stałych powierzchni, które przed użyciem są rozpuszczane lub rozcieńczane w wodzie. Uniwersalne środki czyszczące muszą mieć zawartość wody ≤ 90% (w/w); środki czyszczące do okien obejmujące specjalne uniwersalne środki czyszczące przeznaczone do rutynowego czyszczenia okien, które przed użyciem są rozcieńczane w wodzie lub używane bez rozcieńczania. Wszystkie środki czyszczące do okien muszą mieć zawartość wody ≤ 95% (w/w). środki czyszczące do urządzeń sanitarnych obejmujące produkty detergentowe przeznaczone do rutynowego usuwania, w tym poprzez szorowanie, brudu i/lub innych osadów na urządzeniach sanitarnych, w pomieszczeniach takich jak pralnie, łazienki, kabiny prysznicowe, toalety i kuchnie. Wszystkie środki czyszczące do obiektów sanitarnych muszą mieć zawartość wody ≤ 90% (w/w).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L115 - 35 z 20054.5.2005

    2005/343/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument C(2005) 1027) (1)

  • Dz. U. L115 - 9 z 20054.5.2005

    2005/342/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1026) (1)

  • Dz. U. L115 - 1 z 20054.5.2005

    2005/341/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1024) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.