Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 117 POZ 20

Tytuł:

Decyzja nr 649/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005 — 2019

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 117 POZ 20

L 117/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA NR 649/2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005 r.

4.5.2005

zmieniająca decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2005 — 2019

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 151, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Komitetu Regionów (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji nr 1419/1999/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się motyw w brzmieniu: „(12a) Należy uwzględnić finansowe konsekwencje niniejszej decyzji w taki sposób, aby zapewnić wystarczające i odpowiednie środki Wspólnoty na wyznaczenie dwóch Europejskich Stolic Kultury.”; 2) artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Miasta Państw Członkowskich wyznacza się na Europejską Stolicę Kultury według kolejności określonej w wykazie zawartym w załączniku I. Do 2008 r. włącznie wyznacza się jedno miasto Państwa Członkowskiego wymienionego w wykazie. Od 2009 r. wyznacza się po jednym mieście z każdego z Państw Członkowskich wymienionych w wykazie. Kolejność chronologiczna określona w załączniku I może zostać zmieniona w drodze wspólnego porozumienia między zainteresowanymi Państwami Członkowskimi. Każde Państwo Członkowskie, według kolejności określonej w załączniku I, zgłasza nominację jednego lub kilku miast Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów. Nominację zgłasza się nie później niż na cztery lata przed rozpoczęciem odnośnych obchodów, z ewentualnym załączeniem do niej rekomendacji zainteresowanego Państwa Członkowskiego.”; 3) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Decyzja nr 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005 — 2019 (3) ma na celu podkreślenie bogactwa, różnorodności i wspólnych cech kultur europejskich oraz przyczynienie się do zwiększenia wiedzy obywateli europejskich o sobie nawzajem. Załącznik I do decyzji nr 1419/1999/WE ustanawia kolejność chronologiczną, według której Państwa Członkowskie mogą zgłaszać nominacje do tych obchodów. Załącznik ten obejmuje tylko te państwa, które były Państwami Członkowskimi w dniu przyjęcia tej decyzji, tj. dnia 25 maja 1999 r. Artykuł 6 decyzji nr 1419/1999/WE stanowi, że decyzja ta może zostać zmieniona, w szczególności w związku z przyszłym rozszerzeniem Unii Europejskiej. W świetle rozszerzenia z 2004 r. ważne jest, aby również nowe Państwa Członkowskie miały w niedalekiej przyszłości możliwość zgłaszania nominacji w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, bez zmieniania istniejącej kolejności innych Państw Członkowskich, tak aby od 2009 r. do końca bieżącego działania Wspólnoty można było wybierać każdego roku dwa miasta w Państwach Członkowskich. Decyzja nr 1419/1999/WE powinna zatem zostać zmieniona,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Strasburgu, dnia 13 kwietnia 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. P. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

N. SCHMIT

(5)

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 121 z 30.4.2004, str. 15. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 października 2004 r. (Dz.U. C 25 E z 1.2.2005, str. 41) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 1.

4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK KOLEJNOŚĆ PRAWA DO NOMINOWANIA „EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY”

L 117/21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Irlandia Grecja (1) Luksemburg Zjednoczone Królestwo Austria Niemcy Finlandia Portugalia Francja Szwecja Belgia Hiszpania Dania Niderlandy (1) Włochy Litwa Węgry Estonia Słowenia Słowacja Łotwa Republika Czeska Polska Cypr Malta

(1) Rada ds. Kultury i Polityki Audiowizualnej na spotkaniu w dniu 28 maja 1998 r. odnotowała zamianę pozycji między Grecją a Niderlandami zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji nr 1419/1999/WE.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 117 POZ 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L117 - 22 z 20054.5.2005

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1590/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego wspólnotowy program w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1467/94 (Dz.U. L 304 z 30.9.2004)

  • Dz. U. L117 - 13 z 20054.5.2005

    Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

  • Dz. U. L117 - 1 z 20054.5.2005

    Rozporządzenie (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.