Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej

Data ogłoszenia:2005-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 18

Strona 1 z 5
L 118/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia w w Nomenklaturze Scalonej sprawie klasyfikacji towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zastępuje się kody zawarte w rozporządzeniach wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia kodami Nomenklatury Scalonej określonymi w tym załączniku. Artykuł 2 1. W tabeli załączonej do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3491/88 (2) skreśla się pozycję 2. 2. W tabeli załączonej do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/94 (3) skreśla się pozycję 1. 3. W tabeli załączonej do rozporządzenia Komisji (WE) nr 710/2000 (4) skreśla się pozycję 2. Artykuł 3 Uchyla się rozporządzenia Komisji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niektóre rozporządzenia Komisji dotyczące klasyfikacji towarów, przyjęte w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej, ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, odnoszą się do nieistniejących już kodów. Rozporządzenia te zatem powinny zostać uaktualnione w drodze zmian zawierających właściwe, obowiązujące kody. Inne rozporządzenia stały się zbędne z powodu zmian w Systemie Zharmonizowanym lub w Nomenklaturze Scalonej w opisie produktów i odpowiadających im kodów. Rozporządzenia te zatem powinny zostać uchylone. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 306 z 11.11.1988, str. 18. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 936/1999 (Dz.U. L 117 z 5.5.1999, str. 9). (3) Dz.U. L 103 z 22.4.1994, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 936/1999. (4) Dz.U. L 84 z 5.4.2000, str. 8.

5.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/19

ZAŁĄCZNIK I

Nr (1) Rozporządzenie Komisji (2) Jest (3) Powinno być (kod CN) (4)

1 2

(EWG) nr 731/93 (Dz.U. L 75 z 30.3.1993, str. 7) (EWG) nr 1669/77 (Dz.U. L 186 z 26.7.1977, str. 23), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2723/90 (1)

0106 00 90 0207 41 10 0207 42 10 0207 43 11 0207 43 15 0304 90 20 lub 0304 90 21 lub 0304 90 27 07.01 H 0711 90 40

0106 90 00 0207 14 10 0207 27 10 0207 36 11 0207 36 15 0304 90 22

3

Pozycja 1 tabeli załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 3491/88 (Dz.U. L 306 z 11.11.1988, str. 18), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 936/1999 (2) (EWG) nr 288/84 (Dz.U. L 33 z 4.2.1984, str. 1) Pozycja 2 tabeli załączonej do rozporządzenia (WE) nr 1196/97 (Dz.U. L 170 z 28.6.1997, str. 13) EWG nr 847/71 (Dz.U. L 92 z 24.4.1971, str. 26), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2723/90 Pozycja 1 tabeli załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 314/90 (Dz.U. L 35 z 7.2.1990, str. 9) Pozycja 2 tabeli załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 964/91 (Dz.U. L 100 z 20.4.1991, str. 14), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3411/91 (3) Pozycja 2 tabeli załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 316/91 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 53 z 20055.5.2005

  Umowa między Republiką Bułgarii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 52 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/365/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 48 z 20055.5.2005

  Umowa między Rumunią a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 47 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/364/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Rumunią w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 39 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1321) (1)

 • Dz. U. L118 - 37 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1255) (1)

 • Dz. U. L118 - 35 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1320)

 • Dz. U. L118 - 26 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1372) (1)

 • Dz. U. L118 - 25 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L118 - 14 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Mel de Barroso) (PDO)

 • Dz. U. L118 - 12 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005

 • Dz. U. L118 - 6 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L118 - 5 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2005 r.

 • Dz. U. L118 - 3 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L118 - 1 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.