Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1372) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 26

Strona 1 z 7
L 118/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1372)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/360/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1980/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

swoją strukturę chemiczną i nie muszą już być klasyfikowane zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (2). Zatem kryteria dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego nie powinny mieć zastosowania w przypadku substancji, jeśli mniej niż 0,1 % substancji, nałożonej na daną część, pozostaje w takiej samej formie jak przed jej nałożeniem.

(5)

Kryteria ekologiczne, podobnie jak związane z tym wymogi oceny i weryfikacji, powinny obowiązywać przez okres 4 lat. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom posiadającym cechy, które pozwalają im w znacznym stopniu przyczyniać się do poprawy w odniesieniu do kluczowych aspektów ochrony środowiska. Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że należy ustalić według grup produktów określone kryteria oznakowania ekologicznego opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego. Ponieważ stosowanie smarów może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na przykład na ich toksyczność dla organizmów wodnych lub ich bioakumulację, należy określić stosowne kryteria ekologiczne. Wpływ na środowisko nie ma znaczenia, jeśli substancje zawarte w smarach, które po zastosowaniu zmieniają

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Grupa produktów „smary” obejmuje oleje hydrauliczne, smary, oleje do pił łańcuchowych, oleje do dwusuwów, środki antyadhezyjne do betonu oraz inne smary przelotowe, stosowane przez konsumentów i profesjonalnych użytkowników. Artykuł 2 1. Dla celów niniejszej decyzji zastosowanie mają następujące definicje: a) „smar” oznacza preparat złożony z płynów bazowych i dodatków;

(2) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

5.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/27

b) „płyn bazowy” oznacza płyn smarujący, którego przepływ, starzenie, smarowność i właściwości przeciwzużyciowe, jak również właściwości dotyczące zawiesiny substancji skażających nie zostały ulepszone przez dodatki; c) „zagęszczacz” oznacza substancję znajdującą się w płynie bazowym używaną do zagęszczania lub modyfikowania reologii płynu smarującego lub smaru; d) „główny składnik” oznacza jakąkolwiek substancję, która stanowi więcej niż 5 % wagowych smaru; e) „dodatek” oznacza substancję, której podstawowe działanie to poprawa przepływu, starzenia, smarowności, właściwości przeciwzużyciowych lub zawiesiny substancji skażających; f) „smar” oznacza preparat stały lub półstały złożony ze środka zagęszczającego w smarze płynnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 53 z 20055.5.2005

  Umowa między Republiką Bułgarii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 52 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/365/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 48 z 20055.5.2005

  Umowa między Rumunią a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 47 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/364/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Rumunią w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 39 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1321) (1)

 • Dz. U. L118 - 37 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1255) (1)

 • Dz. U. L118 - 35 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1320)

 • Dz. U. L118 - 25 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L118 - 18 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L118 - 14 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Mel de Barroso) (PDO)

 • Dz. U. L118 - 12 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005

 • Dz. U. L118 - 6 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L118 - 5 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2005 r.

 • Dz. U. L118 - 3 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L118 - 1 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.