Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1320)

Data ogłoszenia:2005-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 35

Strona 1 z 2
5.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1320)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2005/361/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (1), w szczególności jego art. 46 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wstępny podział środków musi zostać dostosowany z uwzględnieniem finansowej realizacji zadań przez Państwa Członkowskie w latach 2000–2004 oraz zweryfikowanych prognoz na lata 2005 i 2006 złożonych przed dniem 1 października 2004 r. Należy zatem 1999/659/WE, odpowiednio zmienić decyzję

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzją 1999/659/WE (2) Komisja dokonała wstępnego podziału między Państwa Członkowskie środków na rozwój obszarów wiejskich, współfinansowanych w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR w okresie 2000–2006 r. Zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 wstępny podział jest dostosowywany na podstawie rzeczywistych wydatków oraz zweryfikowanych prognoz wydatków przedkładanych przez Państwa Członkowskie, z uwzględnieniem celów programu. Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (3) Komisja dostosowuje wstępny podział pomiędzy Państwa Członkowskie ustalony decyzją 1999/659/WE w terminie dwóch miesięcy od przyjęcia budżetu na dany rok budżetowy.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 1999/659/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2223/2004 (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 259 z 6.10.1999, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/592/WE (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 24). (3) Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 31.

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

L 118/36

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (lata 2000–2006)

(mln EUR) 2003 r. Wstępny przydział Prognoza Prognoza Zrewidowany przydział Iwstępny przydział Zrewidowany przydział Ogółem w okresie (przydziały zrewidowane) 2004 r. (*) 2005 r. 2006 r. (***)

2000 r.

2001 r.

2002 r.

PL

Zrealizowane wydatki

Ogółem fundusz »Berlin«

Belgia 730,6 160,3 448,5 678,5 333,0 649,9 12,8 48,9 440,4 167,7 320,1 163,1 162,3 0,0 4 705,3 4 698 49,3 4 747,3 4 698 4 803 4 844,2 4 803 41,2 4 749,0 4 910,1 5 085,2 148,7 154,2 168,2 162,4 165,8 163,8 169,1 170,6 170,6 162,4 0,0 4 959,0 4 910 49,0 4 959,0 4 910 5 020 4 709,9 5 370,0 337,0 329,7 328,2 340,9 333,4 153,1 193,3 226,3 226,3 226,3 458,1 468,7 478,7 478,7 478,7 450,4 231,4 223,4 138,5 183,2 69,4 67,7 62,2 69,5 63,2 61,0 16,8 16,2 13,6 14,7 13,8 13,9 655,4 635,3 673,3 683,4 683,4 412,8 341,0 350,1 356,5 356,5 356,5 338,6 338,6 805,2 13,9 48,5 450,6 254,1 320,6 157,7 188,6 832,3 839,2 862,4 909,8 875,9 1 075,0 1 105,3 500,1 512,1 520,9 535,2 529,1 494,2 542,6 136,4 125,6 148,6 175,5 150,9 159,9 178,1 799,1 799,9 794,2 852,9 806,6 808,7 848,0 781,3 178,1 542,6 1 105,3 337,3 474,0 13,9 48,5 450,0 254,1 219,9 140,2 188,6 167,8 5 019,8

Dania

25,9 34,2

31,7 35,4

47,9 49,7

46,2 45,9

48,9 44,3

55,7 52,2

55,2 53,6

55,2 53,0

56,9 62,0

54,3 63,9

54,3 63,9

310,1 326,4 5 308,6 973,6 3 467,5 5 414,8 2 388,9 4 512,3 89,8 412,3 3 208,1 1 324,4 2 199,3 1 129,9 1 147,9

379,0 348,8 5 308,6 993,4 3 481,0 5 763,4 2 388,9 4 512,3 91,0 417,0 3 208,1 1 516,8 2 199,3 1 129,9 1 168,0

Niemcy

683,0

708,1

Grecja

146,8

75,5

Hiszpania

395,3

539,8

Francja

474,1

609,5

Irlandia

344,4

326,6

Włochy

755,6

658,7

Luksemburg

6,7

9,6

Niderlandy

59,8

54,8

Austria

459,0

453,2

Portugalia

132,1

197,8

Finlandia

332,5

326,7

Szwecja

175,6

150,8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo

151,2

180,5

pozostało do podziału

suma

4 176,2

4 358,7

4 413,7

32 213,9

32 905,5

a) środki budżetowe

b) przeniesienie

(**) 4 184 0

4 495 0

4 595 99

a) + b)

4 184

4 495

4 694

Perspektywy Fin. 1b

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 53 z 20055.5.2005

  Umowa między Republiką Bułgarii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 52 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/365/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 48 z 20055.5.2005

  Umowa między Rumunią a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 47 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/364/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Rumunią w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 39 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1321) (1)

 • Dz. U. L118 - 37 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1255) (1)

 • Dz. U. L118 - 26 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1372) (1)

 • Dz. U. L118 - 25 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L118 - 18 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L118 - 14 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Mel de Barroso) (PDO)

 • Dz. U. L118 - 12 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005

 • Dz. U. L118 - 6 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L118 - 5 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2005 r.

 • Dz. U. L118 - 3 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L118 - 1 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.