Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 48

Tytuł:

Umowa między Rumunią a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2005-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 48

Strona 1 z 3
L 118/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2005

TŁUMACZENIE

UMOWA między Rumunią a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

RUMUNIA, z jednej strony, oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej UE, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, z drugiej strony, zwane dalej Stronami, UZNAJĄC, że Rumunia i UE posiadają wspólne cele wzmocnienia własnego bezpieczeństwa we wszystkich aspektach i zapewnienia swoim obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w ramach bezpieczeństwa ogólnego; UZNAJĄC, że Rumunia i UE zgadzają się, że należy rozwinąć konsultacje i współpracę między nimi w kwestiach wspólnych interesów związanych z bezpieczeństwem; UZNAJĄC, że w tym kontekście istnieje stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Rumunią a UE; UWZGLĘDNIAJĄC, że pełna i skuteczna współpraca i konsultacje mogą wymagać zarówno dostępu do informacji i materiałów niejawnych Rumunii i UE jak i wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Rumunią a UE; ŚWIADOMI, że taki dostęp i wymiana informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa; UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Do osiągnięcia celów wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron we wszystkich aspektach niniejsza Umowa stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych we wszelkiej postaci, przekazywanych lub wymienianych między Stronami. Każda Strona:

Artykuł 4

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne podlegające niniejszej Umowie, przekazane lub wymienione przez drugą Stronę; b) zapewnia, że informacje lub materiały niejawne będące przedmiotem niniejszej Umowy, przekazane lub wymienione, nadal podlegają klasyfikacji bezpieczeństwa przyznanej im przez Stronę przekazującą. Strona przyjmująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z procedurami ustalonymi przez własne przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji lub materiałów posiadających równoważną klasyfikację bezpieczeństwa, wyszczególnione w uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa, które mają być sporządzone stosownie do art. 11 i 12; c) nie używa takich informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy do celów innych niż przewidziane przez organ zastrzegający i tych celów, w jakich informacja jest dostarczona lub skierowana w drodze wymiany;

Artykuł 2 Do celów niniejszej Umowy informacje niejawne określa się jako wszelkie informacje (mianowicie wiedzę, która może być przekazywana w dowolnej formie) lub materiały wymagające ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem i zaklasyfikowane jako niejawne w klasyfikacji bezpieczeństwa (dalej „informacje niejawne”).

Artykuł 3 Do celów niniejszej Umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (dalej „Radę”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”).

5.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/49

d) nie ujawni informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim lub jakiejkolwiek instytucji, lub podmiotowi UE niewymienionemu w art. 3 bez uprzedniej zgody organu zastrzegającego.

Artykuł 8 Strony zapewnią wzajemną pomoc w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie bezpieczeństwa. Organy określone w art. 11 przeprowadzą wzajemne konsultacje i kontrole w celu oceny skuteczności uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa w ramach ich odpowiedniego zakresu obowiązków, które mają być ustalone stosownie do art. 11 i 12.

Artykuł 5 1. Informacje niejawne mogą być ujawnione lub wydane zgodnie z zasadą kontroli organu zastrzegającego przez jedną Stronę, „Stronę przekazującą”, drugiej Stronie – „Stronie otrzymującej”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 53 z 20055.5.2005

  Umowa między Republiką Bułgarii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 52 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/365/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 47 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/364/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Rumunią w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 39 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1321) (1)

 • Dz. U. L118 - 37 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1255) (1)

 • Dz. U. L118 - 35 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1320)

 • Dz. U. L118 - 26 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1372) (1)

 • Dz. U. L118 - 25 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L118 - 18 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L118 - 14 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Mel de Barroso) (PDO)

 • Dz. U. L118 - 12 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005

 • Dz. U. L118 - 6 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L118 - 5 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2005 r.

 • Dz. U. L118 - 3 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L118 - 1 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.