Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca zasady monitorowania Państw Członkowskich i ustalająca formaty danych do celów dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1355)

Data ogłoszenia:2005-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 13

Strona 1 z 2
11.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca zasady monitorowania Państw Członkowskich i ustalająca formaty danych do celów dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1355) (2005/369/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 3 akapit drugi i art. 12. ust. 1 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

i elektronicznych wysłanych do przetworzenia w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że odpady te zostały zebrane przez Państwo Członkowskie wywozu. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa Członkowskie składają sprawozdanie dotyczące informacji wymaganych w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2002/96/WE, stosując formaty danych określone w tabeli 1 w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wykazują osiągnięcie wskaźników odzysku, ponownego wykorzystania oraz recyklingu określonych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/96/WE, wypełniając tabelę 2 zamieszczoną w Załączniku do niniejszej decyzji. Wypełniając tabelę Państwa Członkowskie mogą skorzystać z szacunków dotyczących średniego udziału procentowego dla materiałów odzyskanych, użytych do ponownego wykorzystania oraz poddanych recyklingowi, takich jak metale, szkło i plastyk, oraz części składowych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 2. W celu osiągnięcia celów wymienionych w art. 7 ust. 2 wymienionej dyrektywy zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wywożone do przetworzenia w państwie trzecim lub wysyłane do innego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy nr 2002/96/WE mogą zostać uwzględnione jedynie przez Państwo Członkowskie, które zebrało i wywiozło odpady. 3. Państwa Członkowskie ustalają, czy oprócz dowodu wymaganego w art. 6 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2002/96/WE niezbędne jest przedstawienie dodatkowej dokumentacji.

(3) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

W celu umożliwienia porównywania danych sporządzanych przez Państwa Członkowskie sposób obliczania zgodności z celami wymienionymi w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/96/WE powinien zostać zharmonizowany pod względem sposobu ich przedstawienia. Dla utrzymania równowagi pomiędzy ryzykiem nieścisłości a obciążeniem administracyjnym związanym z opracowaniem dokładnych informacji należy zezwolić na stosowanie przez Państwa Członkowskie szacunków do określenia ilości materiałów i części składowych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE), które zostały odzyskane, przeznaczone do ponownego wykorzystania lub poddane recyklingowi. Zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy 2002/96/WE przetwarzanie odpadów można również prowadzić poza terytorium właściwego Państwa Członkowskiego lub Wspólnoty, pod warunkiem że przesyłanie odpadów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (2). W osiągnięciu celów wymienionych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/96/WE należy zezwolić Państwom Członkowskim na uwzględnienie ilości zużytych urządzeń elektrycznych

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 24. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2003/108/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 106). (2) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 11 z 200511.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotycząca mianowania trzech pełnoprawnych członków z Łotwy do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L119 - 9 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L119 - 8 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2005 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L119 - 3 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2005 z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

 • Dz. U. L119 - 1 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.