Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2005 z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

Data ogłoszenia:2005-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 3

Strona 1 z 3
11.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2005 z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9 oraz art. 6 ust. 3 i 4 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rządzenia (EWG) nr 2081/92, zmiany te muszą być zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji nazwy pochodzenia „Azeites do Norte Alentejano” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Portugalii o dokonanie zmian elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Azeites do Norte Alentejano”, zarejestrowanej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1107/96 (2), został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Ponieważ do Komisji nie zostało przesłane żadne pisemne zgłoszenie zastrzeżeń zgodnie z art. 7 rozpo-

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1829/2002 (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, str. 14). (3) Dz.U. C 262 z 31.10.2003, str. 17 („Azeites do Norte Alentejano”).

L 119/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2005

ZAŁĄCZNIK I PORTUGALIA „Azeites do Norte Alentejano” Wprowadzone zmiany: — pozycja specyfikacji:

     

Nazwa Opis Obszar geograficzny Dowód pochodzenia Metoda otrzymywania Związek Etykietowanie Wymóg krajowy

— Zmiany: Opis – Oliwa z oliwek z Północnego Alentejo jest dość gęstą oliwą o aromacie owocowym, o żółtozielonej barwie, która w punktacji uzyskuje minimalną wymaganą ilość 6,5 pkt w kategorii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia extra, zaś w kategorii oliw z oliwek z pierwszego tłoczenia 6,0 pkt. W związku z przeprowadzeniem zaawansowanych badań właściwości tej oliwy, konieczne stało się skorygowanie niektórych jej parametrów, dotyczących w szczególności: współczynnika ekstynkcji (delta K), trójglicerydów LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; kwasów tłuszczowych C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 i C18:3, kwasów tłuszczowych trans, cholesterolu, kampestanolu i delta 7 – stigmasterol. Do zarejestrowanych już odmian dodaje się odmiany regionalne Carrasquenha, Redondil i Azeiteira (lub Azeitoneira). Obszar geograficzny – Obszar geograficzny produkcji zostaje poszerzony o gminy Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede i S. Bento do Mato) i Mourão (freguesias Luz i Mourão), ponieważ: — warunki glebowo-klimatyczne w tych miejscowościach i freguesias są identyczne, — produkowana tam oliwa z oliwek ma takie same właściwości fizyczne, chemiczne i organoleptyczne, jak oliwa z oliwek produkowana na wymienionym obszarze geograficznym, — mieszkańcy tych gmin kultywują takie same jak w innych częściach regionu zwyczaje oraz rzetelne, odwieczne umiejętności i wiedzę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 13 z 200511.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca zasady monitorowania Państw Członkowskich i ustalająca formaty danych do celów dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1355)

 • Dz. U. L119 - 11 z 200511.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotycząca mianowania trzech pełnoprawnych członków z Łotwy do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L119 - 9 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L119 - 8 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2005 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L119 - 1 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.